وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر یا pronoun (pron.) چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی pronoun (pron.) :

ضمیر کلمه‌ای است که نقشی مشابه نقش اسم می‌گیرد و به چیز یا شخصی اشاره دارد که در بخش دیگری از سخن ذکر شده است. مثلا در جمله زیر ضمیر him اشاره بهMichael دارد:

Michael took the children with him

ترجمه: مایکل بچه ها را با خودش برد.

و یا به چیز یا شخصی اشاره دارد که از فحوای کلام یا نوع استفاده قابل تشخیص است. مثلا وقتی شخصی در مغازه به یک جفت کفش اشاره کند و بگوید:

I’d like those

ترجمه: از آنها خوشم می‌آید.

در جمله بالا مشخص است که ضمیر I به گوینده اشاره دارد و those به کفش‌ها اشاره دارد. ضمیرها یکی از نقش ها در ادات سخن هستند. چند نوع ضمیر وجود دارد که در مدخل‌های جدا بیان شده‌اند:

به کلمات:

Indefinite “نامعین”، Interrogative “پرسشی”، Personal ” شخصی، Reflexive “فاعلی” و Relative “موصولی”

 :همچنین به کلمات

Subjective “فاعلی” و  Objective “مفعولی”

مراجعه کنید.