وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر یا pronoun (pron.) چیست؟

تعریف و معنی pronoun (pron.) :

ضمیر کلمه‌ای است که نقشی مشابه نقش اسم می‌گیرد و به چیز یا شخصی اشاره دارد که در بخش دیگری از سخن ذکر شده است. مثلا در جمله زیر ضمیر him اشاره بهMichael دارد:

Michael took the children with him

ترجمه: مایکل بچه ها را با خودش برد.

و یا به چیز یا شخصی اشاره دارد که از فحوای کلام یا نوع استفاده قابل تشخیص است. مثلا وقتی شخصی در مغازه به یک جفت کفش اشاره کند و بگوید:

I’d like those

ترجمه: از آنها خوشم می‌آید.

در جمله بالا مشخص است که ضمیر I به گوینده اشاره دارد و those به کفش‌ها اشاره دارد. ضمیرها یکی از نقش ها در ادات سخن هستند. چند نوع ضمیر وجود دارد که در مدخل‌های جدا بیان شده‌اند:

به کلمات:

Indefinite “نامعین”، Interrogative “پرسشی”، Personal ” شخصی، Reflexive “فاعلی” و Relative “موصولی”

 :همچنین به کلمات

Subjective “فاعلی” و  Objective “مفعولی”

مراجعه کنید.از این واژه نامه:

فاعل

Subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…

حالت ملکی بی نشانه

Unmarked genitive

در انگلیسی حالت ملکی بی نشانه، استفاده از حالت ملکی بدون استفاده…

فاعلی

Subjective

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در…