وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمایر نامعین یا Indefinite Pronouns چیست؟

تعریف و معنی Indefinite Pronouns :

ضمیر نامعین به شخص یا چیزی اشاره می‌‌کند که خاص ومشخص نیست. معروف ترین این ضمایر anything, all, some, several, everything, few  و… هستند. مثل این ضمیرها هم تمامی ضمایر دیگر، در جمله جایگزین اسم یا عبارت اسمی می‌‌شوند. این ضمایر را می‌‌توان به دو دسته‌‌ مفرد و جمع تقسیم کرد.

دسته اول (ضمایر مفرد) به یک شخص یا یک چیز اشاره دارند:

Somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, everybody, everyone, everything, another, anybody, anyone, anything, each, either, one, other, neither, much

Anyone can be successful.

ترجمه: هرکسی می‌‌تواند موفق باشد.

No one wants to die.

ترجمه: هیچ کس نمی‌‌خواهد بمیرد.

دسته دوم (ضمایر جمع) به اشخاص یا چیزهای جمع اشاره دارند:

Several, many, others, few, both

Few students enjoy doing homework.

ترجمه: تعداد کمی از دانش‌‌آموزان از انجام تکالیف لذت می‌‌برند.

Many expected me to become an artist.

ترجمه: خیلی‌‌ها انتظار داشتند من یک هنرمند شوم.

فعل جمله نیز باید باتوجه به مفرد یا جمع بودن ضمیر نامعین با آن تطبیق داده شود.

Everyone attends in Mr. Robinson’s classes but not many really learn.

ترجمه: همه در کلاس آقای رابینسون شرکت می‌‌کنند اما در واقعیت خیلی‌‌ها (درس را) یاد نمی‌‌گیرند.

در این مثال everyone مفرد است پس فعل attends در حالت سوم شخص مفرد به کار رفته است. در ادامه many ضمیر جمع است و به همین دلیل فعل learn به صورت جمع به کار رفته است.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…