وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر فاعلی یا Subject pronoun چیست؟

تعریف و معنی Subject pronoun :

این ضمایر مانند تمامی ضمیرهای دیگر جایگزین اسم می‌­شوند. ضمیر فاعلی در جمله­‌ها یا جمله­واره‌­ها در جایگاه فاعل (اسم خاص یا عام) قرار می‌­گیرند و به شخص خاصی اشاره می‌­کنند. استفاده از ضمیر فاعلی از تکرار در متن جلوگیری می­‌کند.

ضمایر فاعلی: I, You, She, He, It, We, You, They

Randy is a doctor. (subject)

ترجمه: رندی دکتر است. ( فاعل)

He is a doctor. (subject pronoun)

ترجمه: او دکتر است. (ضمیر فاعلی)

The liongrowled at the fox. The lion was protecting its cubs.

ترجمه: شیر رو به روباه غرید. شیر از توله‌­هایش محافظت می­‌کرد.

در این مثال استفاده دوباره از شیر  در جمله‌­ دوم باعث تکرار در متن شده است. به جای آن می‌­توان از ضمیر فاعلی استفاده کرد و معنای جمله هم به راحتی قابل استنباط است.

The lion growled at the fox. It was protecting its cubs.

با توجه کردن به ضمایر فاعلی می‌­توان به تعداد، شخص و جنسیت فاعل هم پی برد.

مثال:She

سوم شخص – مفرد- زناز این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…