وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مرجع ضمیر یا antecedent چیست؟

تعریف و معنی antecedent :

مرجع ضمیر کلمه یا گروه اسمی است که ضمیر یا شکل‌های جانشین دیگر به آن اشاره می‌کند.

Michael took the children with him

ترجمه: مایکل بچه ها را با خودش برد

در این مثال Michaelمرجع ضمیر برای ضمیر him است.

ضمایر موصولی و کلمات موصولی به مراجع ضمیر پیش از خود اشاره می‌کنند:

vI went to get my coat, which I had left in the hall

ترجمه: رفتم کتم را بگیرم، همان که در تالار جا گذاشتم

در این جمله کلمه (which) ضمیر موصولی است و مرجع ضمیر آن (my coat) “کت من” است.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…