وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مرجع ضمیر یا antecedent چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی antecedent :

مرجع ضمیر کلمه یا گروه اسمی است که ضمیر یا شکل‌های جانشین دیگر به آن اشاره می‌کند.

Michael took the children with him

ترجمه: مایکل بچه ها را با خودش برد

در این مثال Michaelمرجع ضمیر برای ضمیر him است.

ضمایر موصولی و کلمات موصولی به مراجع ضمیر پیش از خود اشاره می‌کنند:

vI went to get my coat, which I had left in the hall

ترجمه: رفتم کتم را بگیرم، همان که در تالار جا گذاشتم

در این جمله کلمه (which) ضمیر موصولی است و مرجع ضمیر آن (my coat) “کت من” است.