وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مرجع ضمیر یا antecedent چیست؟

تعریف و معنی antecedent :

مرجع ضمیر کلمه یا گروه اسمی است که ضمیر یا شکل‌های جانشین دیگر به آن اشاره می‌کند.

Michael took the children with him

ترجمه: مایکل بچه ها را با خودش برد

در این مثال Michaelمرجع ضمیر برای ضمیر him است.

ضمایر موصولی و کلمات موصولی به مراجع ضمیر پیش از خود اشاره می‌کنند:

vI went to get my coat, which I had left in the hall

ترجمه: رفتم کتم را بگیرم، همان که در تالار جا گذاشتم

در این جمله کلمه (which) ضمیر موصولی است و مرجع ضمیر آن (my coat) “کت من” است.از این واژه نامه:

فاعل یا subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…

حالت ملکی بی نشانه یا unmarked genitive

در انگلیسی حالت ملکی بی نشانه، استفاده از حالت ملکی بدون استفاده…

فاعلی یا subjective

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در…