وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گروه اسمی یا  noun phrase چیست؟

تعریف و معنی  noun phrase :

گروه اسمی گروهی از کلمات است که شامل یک اسم یا ضمیر همراه با هرنوع معرف آنها ( مثل صفت یا ضمیر اشاره، صفت، گروه های معرف پسین و …) می‌باشد. نقش گروه اسمی در جمله دقیقا مانند اسم است. در جملات زیر گروه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده گروه اسمی هستند:

That’s the most popular summer sport

ترجمه: آن پرطرفدارترین ورزش تابستانی است.

The news of his death came as a great shock

ترجمه: خبر مرگش بعنوان شوکی بزرگ رسید.

Did you see anything interesting?

ترجمه: هیچ چیز جالب توجهی دیدی؟

با پسوندهای اسم ساز در انگلیسی آشنا شوید:

پسوندهای اسم ساز در انگلیسی ( لیست کامل و مثال)

دونستن این پسوندها کمک زیادی در یادگیری و حفظ کردن لغات …از این واژه نامه: