وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گروه اسمی یا  noun phrase چیست؟

تعریف و معنی  noun phrase :

گروه اسمی گروهی از کلمات است که شامل یک اسم یا ضمیر همراه با هرنوع معرف آنها ( مثل صفت یا ضمیر اشاره، صفت، گروه های معرف پسین و …) می‌باشد. نقش گروه اسمی در جمله دقیقا مانند اسم است. در جملات زیر گروه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده گروه اسمی هستند:

That’s the most popular summer sport

ترجمه: آن پرطرفدارترین ورزش تابستانی است.

The news of his death came as a great shock

ترجمه: خبر مرگش بعنوان شوکی بزرگ رسید.

Did you see anything interesting?

ترجمه: هیچ چیز جالب توجهی دیدی؟از این واژه نامه:

جمله‌ واره فرعی یا وابسته یا subordinate clause

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از…

خطابی یا Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص یا second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…