وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گروه اسمی یا  noun phrase چیست؟

تعریف و معنی  noun phrase :

گروه اسمی گروهی از کلمات است که شامل یک اسم یا ضمیر همراه با هرنوع معرف آنها ( مثل صفت یا ضمیر اشاره، صفت، گروه های معرف پسین و …) می‌باشد. نقش گروه اسمی در جمله دقیقا مانند اسم است. در جملات زیر گروه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده گروه اسمی هستند:

That’s the most popular summer sport

ترجمه: آن پرطرفدارترین ورزش تابستانی است.

The news of his death came as a great shock

ترجمه: خبر مرگش بعنوان شوکی بزرگ رسید.

Did you see anything interesting?

ترجمه: هیچ چیز جالب توجهی دیدی؟از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…