وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم یا noun (n.) چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی noun (n.) :

اسم کلمه‌ای است که می‌تواند نقش فاعل یا مفعول یک فعل یا مفعول حرف اضافه را بگیرد و معمولا بیانگر یک شخص، مکان یا چیز است.

مثال‌هایی از اسم‌ها در انگلیسی:

tomato, happiness,manager,London

ترجمه: لندن، مدیر، شادی، گوجه فرنگی

اسم‌ها معمولا توسط معرف‌ها یا صفات تعریف می‌شوند و اغلب می‌توانند به شکل جمع استفاده شوند. گروه اسم‌ها یکی از نقش‌های دستوری زبان است.

همچنین به کلماتAgent noun “اسم عامل”، Collective noun“اسم جمعی” ،Common noun “اسم عام”، Count noun “اسم قابل شمارش”، Mass noun “اسم عام”، Proper noun“اسم خاص”، Verbal noun “اسم فعل” مراجعه کنید.