وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم ذات یا concrete چیست؟

تعریف و معنی concrete :

اسم ذات بیانگر یک شیء فیزیکی، مکان، شخص یا حیوان است ( اسم ذات در مقابل اسم انتزاعی قرار می گیرد که بیانگر شیء غیرمادی مثل اندیشه، کیفیت، چگونگی یا عمل است).از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…