وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم ذات یا concrete چیست؟

تعریف و معنی concrete :

اسم ذات بیانگر یک شیء فیزیکی، مکان، شخص یا حیوان است ( اسم ذات در مقابل اسم انتزاعی قرار می گیرد که بیانگر شیء غیرمادی مثل اندیشه، کیفیت، چگونگی یا عمل است).از این واژه نامه:

خطابی

Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص

Second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…

پسوند

Suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…