وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول یا object چیست؟

تعریف و معنی object :

Object “مفعول “

Direct object “مفعول مستقیم “

Indirect object “مفعول غیرمستقیم”

مفعول یک اسم، گروه اسمی ، ضمیر یا جمله واره ای است که بعنوان مکمل یک فعل گذرا می‌آید و معمولا به چیز یا شخصی اشاره دارد که تحت تاثیر عمل بیان شده توسط آن فعل قرار می‌گیرد.

مفعول ها دو نوع اصلی دارند: مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم.

مفعول مستقیم به شخص یا چیزی اشاره دارد که مستقیما تحت تاثیر عمل بیان شده توسط فعل قرار می‌گیرد.
مثل (all the cake) ” همه ی کیک” در مثال:

John ate all the cake

ترجمه: جان همه ی کیک را خورد.

در انگلیسی مفعول مستقیم معمولا بعد از فعل می‌آید. همینطور ممکن است یک مفعول مستقیم به همراه مفعول غیرمستقیم استفاده شود که در این‌صورت معمولا به گیرنده یا هدف عمل بیان شده توسط فعل اشاره دارد. مثل Louise در جمله:

Give Louise some cake

ترجمه: به لوئیز کمی کیک بدهید.

در انگلیسی معمولا مفعول غیرمستقیم بعد از فعل و قبل از مفعول مستقیم می‌آید. همینطور به کلمه Prepositional object ” مفعول حرف اضافه” مراجعه کنید.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…