وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول یا object چیست؟

تعریف و معنی object :

Object “مفعول “

Direct object “مفعول مستقیم “

Indirect object “مفعول غیرمستقیم”

مفعول یک اسم، گروه اسمی (noun phrase) ، ضمیر یا جمله واره ای است که بعنوان مکمل یک فعل گذرا می‌آید و معمولا به چیز یا شخصی اشاره دارد که تحت تاثیر عمل بیان شده توسط آن فعل قرار می‌گیرد.

گذرا یا transitive

فعل گذرا یا متعدی فعلی است که می‌تواند مفعول مستقیم بگ …

بخوانید

مفعول ها دو نوع اصلی دارند: مفعول مستقیم   و   مفعول غیرمستقیم.

مفعول مستقیم به شخص یا چیزی اشاره دارد که مستقیما تحت تاثیر عمل بیان شده توسط فعل قرار می‌گیرد.
مثل (all the cake) ” همه ی کیک” در مثال:

John ate all the cake

ترجمه: جان همه ی کیک را خورد.

در انگلیسی مفعول مستقیم معمولا بعد از فعل می‌آید. همینطور ممکن است یک مفعول مستقیم به همراه مفعول غیرمستقیم استفاده شود که در این‌صورت معمولا به گیرنده یا هدف عمل بیان شده توسط فعل اشاره دارد. مثل Louise در جمله:

Give Louise some cake

ترجمه: به لوئیز کمی کیک بدهید.

در انگلیسی معمولا مفعول غیرمستقیم بعد از فعل و قبل از مفعول مستقیم می‌آید.

همینطور به کلمه Prepositional object ” مفعول حرف اضافه” مراجعه کنید.

در سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته گرامر زبان انگلیسی را به صورت رایگان یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …از این واژه نامه: