وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر ملکی یا possessive pronoun چیست؟

تعریف و معنی possessive pronoun :

ضمیر ملکی نوعی ضمیر است که بیانگر مالکیت است. ضمایر ملکی اصلی در انگلیسی مدرن عبارت است از:

mine, ours, yours, his, hers, theirs که به ترتیب به معنی: ” مال آنها، مال آن، مال او، مال او، مال ما و مال من” هستند.

مثال:

these books are mine

ترجمه: این کتابها مال من هستند.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…