وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر ملکی یا possessive pronoun چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی possessive pronoun :

ضمیر ملکی نوعی ضمیر است که بیانگر مالکیت است. ضمایر ملکی اصلی در انگلیسی مدرن عبارت است از:

mine, ours, yours, his, hers, theirs که به ترتیب به معنی: ” مال آنها، مال آن، مال او، مال او، مال ما و مال من” هستند.

مثال:

these books are mine

ترجمه: این کتابها مال من هستند.