وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر ملکی یا possessive pronoun چیست؟

تعریف و معنی possessive pronoun :

ضمیر ملکی نوعی ضمیر است که بیانگر مالکیت است. ضمایر ملکی اصلی در انگلیسی مدرن عبارت است از:

mine, ours, yours, his, hers, theirs که به ترتیب به معنی: ” مال آنها، مال آن، مال او، مال او، مال ما و مال من” هستند.

مثال:

these books are mine

ترجمه: این کتابها مال من هستند.از این واژه نامه:

سوم شخص

Third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص

Special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…

مصدر با to

To-infinitive

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید.