وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر متقابل یا Reciprocal Pronoun چیست؟

تعریف و معنی Reciprocal Pronoun :

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار برده می‌شوند. دو ضمیر متقابل وجود دارد:

Each other One another

نمونه‌های ساده ضمایر متقابل

در ادامه چند نمونه ساده از ضمیر متقابل each other را خواهید دید. وقتی درباره دو چیز می‌خواهید حرف بزنید، از each other استفاده کنید.

David and Nancy hate each other.

ترجمه: (توجه داشته باشید که دیوید از نانسی متنفر است و نانسی هم از دیوید. این حس متقابل است.) دیوید و نانسی از هم متنفرند.

They gave each other presents.

ترجمه: آن‌ها به یکدیگر هدایایی دادند.

Have you seen each other’s solution?

ترجمه: آیا راه‌حل یکدیگر را می‌دانید؟

نکته: Each other مفرد در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین، آپوستروف (‘) مالکیت قبل از s قرار می‌گیرد.

در ادامه مثال‌هایی ساده از ضمیر متقابل one another می‌بینید. وقتی درباره بیش از دو چیز صحبت می‌کنید، از one another استفاده کنید.

The crayfish started eating one another.

The team members played their hearts out for one another. They deliberately blocked one another’s proposals.

The competitors were deliberately blocking one another’s view to gain an advantage.

نکته: One another مفرد در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین، بنابراین، آپوستروف (‘) مالکیت قبل از s قرار می‌گیرد.

مثال‌های بیشتر از each other و one another

در زیر چند مثال بیشتر از ضمایر متقابل آورده‌ایم:

When two people are like each other, they tend to like each other.

ترجمه: وقتی دو نفر شبیه یکدیگر هستند، تمایل دارند که هم دیگر را دوست داشته باشند.

Gentlemen don’t read each other’s mail.

ترجمه: آقایان متشخص نامه یکدیگر را نمی‌خوانند.

Laws, like houses, lean on one another.

ترجمه: قوانین هم مانند خانه‌ها به یکدیگر متکی‌اند.

America is a land of small talk because we won’t violate one another’s privacies.

ترجمه: آمریکا سرزمین حرف‌های بیهوده است، زیرا ما به حریم خصوصی یکدیگر تجاوز نمی‌کنیم.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…