وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر تاکیدی یا Intensive Pronoun چیست؟

تعریف و معنی Intensive Pronoun :

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره می‌کند. در ادامه فهرستی از ضمایر تاکیدی آمده‌اند:

  • myself
  • yourself
  • herself
  • himself
  • itself
  • ourselves
  • yourselves
  • themselves

این کلمات می‌توانند ضمایر تاکیدی یا ضمایر انعکاسی باشند. این مطلب درباره کاربرد آن‌ها به‌عنوان ضمایر تاکیدی است.

توجه کنید ضمایر تاکیدی به اسم ضمایر تأکید نیز شناخته می‌شوند.

به کار بردن ضمایر تاکیدی

ضمیر تاکیدی با هدف تأکید بر اسم (یا ضمیر) دیگری در جمله اشاره می‌کند. برای مثال:

The mayor himself presented the prize.

ترجمه: خود شهردار این جایزه را اهدا کرد.

(Mayor اسمی است که بر آن تأکید می‌شود. این اسم را مرجع ضمیر تاکیدی می‌نامند. مرجع ضمیر چیزی است که ضمیر به آن اشاره می‌کند.) زمانی که از ضمیر تاکیدی برای تأکید استفاده می‌شود، کلماتی مثل myself،  herself  و غیره را ضمایر فشرده می‌نامند.

مثال‌هایی از ضمایر تاکیدی

در مثال‌های بعدی، ضمایر تاکیدی با رنگ متمایز نشان داده شده‌اند و افراد یا چیزهایی که روی آن‌ها تأکید می‌شود (به‌عنوان مثال مرجع ضمیر) زیرشان خط کشیده شده است.

she will paint the fence herself.

ترجمه: او خودش حصار را رنگ می‌کند.

ضمیر تاکیدی herself بر این مسئله تأکید می‌کند که she این کار را انجام می‌دهد. قرار نیست یک نقاش آن را رنگ کند. دوستش آن را رنگ نمی‌کند. دخترش آن را رنگ نمی‌کند. SHE آن را رنگ می‌کند.

The guides baked these cookies themselves.

ترجمه: خود راهنماها این شیرینی‌ها را پختند.

ضمیر تاکیدی themselves تأکید می‌کند که The guides شیرینی‌ها را پختند، نه مادرانشان.

I heard his proposal myself

ترجمه: . خودم پیشنهاد او را شنیدم.

ضمیر تاکیدی myself تأکید می‌کند که I پیشنهاد را شنیده است.

مراجع ضمایر تاکیدی همیشه شخص نیستند. به این مثال توجه کنید:

The mouse opened the packet itself.

ترجمه: خود موش بسته را باز کرد.

مثال‌های بیشتر از ضمایر تاکیدی

The only thing we have to fear is fear itself, but raptors are pretty dang scary.

ترجمه: تنها چیزی که باید از آن بترسیم خود ترس است، اما حیوانات شکاری بسیار ترسناک هستند.

Reject your sense of injury and the injury itself disappears.

ترجمه: احساس آسیب را به خود راه ندهید؛ سپس آسیب خود ناپدید می‌شود.

Nothing is impossible for the man who doesn’t have to do it himself.

ترجمه: هیچ چیزی برای مردی که مجبور نیست خودش کارها را انجام دهد، غیرممکن نیست.

A leader is best when people barely know he exists. When his work is done, his aim fulfilled, they will say: “We did it ourselves.”

ترجمه: بهترین رهبر کسی است که مردم به سختی از وجود او اطلاع داشته باشند. هنگامی که کار او به اتمام رسید، هدف او محقق شد، آنها می‌گویند: «ما خودمان این کار را کردیم.»

Whoever conquers a free town and does not demolish it commits a great error and may expect to be ruined himself.

ترجمه: کسی که یک شهر آزاد را فتح کند و آن را تخریب نکند مرتکب اشتباه بزرگی شده است و باید منتظر نابودی خودش باشد.

مرجع ضمیر تاکیدی (هر ضمیری که به آن مربوط است) می‌تواند اسم، ضمیر یا – مانند اینجا – یک عبارت اسمی باشد.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…