وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ادات سخن یا part of speech چیست؟

تعریف و معنی part of speech :

ادات سخن یا اجزای کلام مقوله‌ای است که لغات بر اساس نقش‌های مشابهی که می‌گیرند در آن ساختار قرار می‌گیرند. هشت ادات سخن اصلی که در دیکشنری اکسفورد استفاده شده است عبارت اند از:از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…