وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حرف اضافه یا preposition (prep.) چیست؟

تعریف و معنی preposition (prep.) :

حرف اضافه کلمه ای است که معمولا قبل از اسم، گروه اسمی یا ضمیر می‌آید و بیانگر رابطه‌ای بین آن و کلمه دیگری از جمله است. کلمات زیر همگی حروف اضافه رایج در انگلیسی هستند:

After, at, by, for, from, in, on, to,with

ترجمه: با، به، روی، در، از، برای، توسط، در، بعداز

حروف اضافه معمولا بیانگر مکان هستند، همچون در:

Her bag was under the chair

ترجمه: کیفش زیر صندلی بود.

یا بیانگر جهت هستند، مانند:

He looked at meاو به من نگاه کرد. [/tr]

و یا بیانگر زمان هستند، مانند:

They arrived on Sunday

ترجمه: آنها یکشنبه رسیدند.

بعضی حروف اضافه از بیش از یک کلمه تشکیل شده‌اند مانند out of “از” و up to “تا”. بعضی حرف‌های اضافه به صورت اصطلاحی همراه فعل می‌آیند تا افعال مرکب را بسازند، مانند:

Fall for

ترجمه: مسخره شدن، فریب خوردن، عاشق شدن

see to

ترجمه: اجرا کردن، رسیدگی کردن

حرف اضافه یکی از نقش‌های دستوری زبان یا همان ادات سخن است. همچنین به کلمات Prepositional Object “مفعول باواسطه”، Prepositional Passive “مجهول حرف اضافه ای” و Prepositional Phrase “عبارت قیدی” مراجعه کنید.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…