وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حرف اضافه یا preposition (prep.) چیست؟

تعریف و معنی preposition (prep.) :

حرف اضافه کلمه ای است که معمولا قبل از اسم، گروه اسمی یا ضمیر می‌آید و بیانگر رابطه‌ای بین آن و کلمه دیگری از جمله است. کلمات زیر همگی حروف اضافه رایج در انگلیسی هستند:

After, at, by, for, from, in, on, to,with

ترجمه: با، به، روی، در، از، برای، توسط، در، بعداز

حروف اضافه معمولا بیانگر مکان هستند، همچون در:

Her bag was under the chair

ترجمه: کیفش زیر صندلی بود.

یا بیانگر جهت هستند، مانند:

He looked at meاو به من نگاه کرد. [/tr]

و یا بیانگر زمان هستند، مانند:

They arrived on Sunday

ترجمه: آنها یکشنبه رسیدند.

بعضی حروف اضافه از بیش از یک کلمه تشکیل شده‌اند مانند out of “از” و up to “تا”. بعضی حرف‌های اضافه به صورت اصطلاحی همراه فعل می‌آیند تا افعال مرکب را بسازند، مانند:

Fall for

ترجمه: مسخره شدن، فریب خوردن، عاشق شدن

see to

ترجمه: اجرا کردن، رسیدگی کردن

حرف اضافه یکی از نقش‌های دستوری زبان یا همان ادات سخن است. همچنین به کلمات Prepositional Object “مفعول باواسطه”، Prepositional Passive “مجهول حرف اضافه ای” و Prepositional Phrase “عبارت قیدی” مراجعه کنید.از این واژه نامه:

ریشه

Stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…

گذرا

Transitive

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول…

فاعل

Subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…