وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قید یا adverb (adv.) چیست؟

تعریف و معنی adverb (adv.) :

کلمه‌ای است که توضیح بیشتری درباره معنی فعل، قید دیگر، صفت یا معنی یک جمله کامل می‌‌دهد و معمولا بیانگر چگونگی است. مثل:

He spoke quietly

ترجمه: او به آرامی سخن گفت

قید همچنین می تواند نشانگر درجه یا شدت باشد. مثل:

She is very clever

ترجمه: او خیلی زرنگ است

یا بیانگر یک موقعیت همچون مکان، جهت یا زمان باشد. مثل:

come here

ترجمه: (بیا اینجا)

they arrived yesterday

ترجمه: (آنها دیروز رسیدند)

در انگلیسی قیدها ( مخصوصا قیدهای چگونگی) از اضافه شدن پسوند ly به صفت ساخته می‌شوند مثل قیدangrily (با عصبانیت) ساخته شده از صفت angry به معنی (عصبانی)، قید nicely (به خوبی) ساخته شده از صفت nice به معنی (خوب) و قید strangely (به طرز عجیبی) ساخته شده از صفت strange به معنی (عجیب).

بعضی قیدها با صفت مرتبط همشکل هستند:

fast car

ترجمه: (اتومبیل سریع)

She drives fast

ترجمه: (او با سرعت رانندگی می‌کند)

Fast در جمله اول صفت است و در جمله دوم قید.

در انگلیسی قیود جهت معمولا به همراه فعل می آیند و ” افعال مرکب” را تشکیل می‌دهند.

run away, fall down, take off, heat up

ترجمه: گرم کردن، بلند شدن(هواپیما) ، زمین خوردن و فرار کردن.

کلماتی مثل up (بالا)، off (خارج از) و down (پایین) همچنین می‌توانند به صورت مکمل با گروه‌های اسمی بیایند که در این صورت نقش ” حرف اضافه” می‌گیرند. بعنوان مثال down درfell down (زمین خورد) قید است اما در جمله زیر حرف اضافه است:

He fell down the stairs

ترجمه: او از پله ها پایین افتاد

قید یکی از نقش‌ها در ترکیب جمله است.

همچنین به کلمات

  • adverbial (قیدساز)
  • وsentence adverb (قید جمله)

مراجعه کنید.از این واژه نامه:

قید جمله| ساخت قیدی جمله یا sentence adverb |sentence adverbial

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…

عالی یا Superlative

صفت یا قید عالی (Superlative) بیانگر بالاترین حد کیفیت یا ویژگی بیان…

تشبیه یا similative

1. به عبارت یا سخنی که در آن یک چیزی به چیز…