وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قید یا adverb (adv.) چیست؟

تعریف و معنی adverb (adv.) :

در زبان انگلیسی قیدها کلماتی هستند که افعال را توصیف می‌کنند. به عنوان مثال:

He went quickly.

ترجمه: او به سرعت رفت.

(در این مثال، “به سرعت” قیدی برای فعل “رفتن” است. )

She speaks loudly.

ترجمه: او بلند صحبت می‌کند.

“loudly” قیدِ فعل “speak” است. بیشتر قیدها به “-ly. ” ختم می‌شوند.

فهم قیدها کمی پیچیده‌تر از آن است که در مثال‌های بالا آورده شده است. همه قیدها چگونگی انجام یک کار را بیان نمی‌کنند. قیدها همچنین می‌توانند به ما بگویند که یک فعل در “چه زمانی”، “کجا”، “چه مدت” و “چقدر” انجام شده است. قیدها می‌توانند به همراه صفت‌ها و حتی قیدهای دیگر بیایند.

اغلب به زبان‌آموزان مبتدی گفته می‌شود که قیدها به  “-ly ” ختم می‌شوند و فعل‌ها را توصیف می‌کنند. با این‌که این تعریف از قید درست است اما قیدها نقش‌هایی بیشتر از این نیز دارند.

در این‌جا سه نکته مهم درباره نقش قیدها آورده شده است:

  • نکته اول؛ قیدها نه تنها فعل‌ها را بلکه می‌توانند صفت‌ها و سایر قیدها را نیز توصیف کنند. به طور مثال:
He sang a madly sad song extremely well.

در این مثال madly صفت sad، قید “extremely”، قید “well” را توصیف می‌کند و کلمه “well” خود، قیدی برای فعل “sang” است.

  • نکته دوم؛ اگرچه بسیاری از قیدها به “-ly” ختم می‌شوند اما بسیاری دیگر اینگونه نیستند. مثلا:
Fast (به سرعت), never (هرگز), well (به خوبی), very (خیلی), most (بیشترین), least (کمترین), more (بیشتر), less (کمتر), now (حالا), far (دور، زیاد), there (آن‌جا).
  • نکته سوم؛ در جمله‌هایی که در زندگی روزمره می‌گوییم، بسیاری از قیدها تک‌کلمه‌ای نیستند و از عبارت‌ها یا جمله‌واره‌ها تشکیل شده‌اند. به عنوان نمونه:
قید تک‌کلمه‌ای

Sell it fast.

ترجمه:  به سرعت آن را بفروش.

عبارت قیدی

Sell it as soon as possible.

ترجمه: به محض امکان آن را بفروش.

جمله‌واره‌های قیدی

Sell it before the market closes.

ترجمه: قبل از آن‌که بازار تعطیل شود، آن را بفروش.

clause: تعریف و انواع آن

از یک فاعل و یک فعل ساخته میشه و کوچکترین واحد زبانی برا …

قیدها افعال را توصیف می‌کنند

قیدی که یک فعل را توصیف می‌کند، معمولا به شما می‌گوید که یک عمل چگونه، چه وقت، کجا، چرا، برای چه مدت، یا به چه اندازه انجام شده است.

(توجه داشته باشید قیدهایی که به “ly” ختم می‌شوند، آن‌هایی هستند که معمولا چگونگی انجام یک فعل را توصیف می‌کنند. مانند “quickly” به سرعت، slowly”” به آرامی، “carefully” به دقت، و”quietly” به آرامی. )

در این‌جا تعدادی مثال از قیودی که فعل را توصیف می‌کنند آورده شده است:

Alex placed the glasses carefully on the table.

ترجمه: الکس با دقت لیوان‌ها را روی میز گذاشت.

قید “carefully” نشان می‌دهد که لیوان‌ها چطور روی میز گذاشته شدند.

Sara walks happily.

ترجمه: سارا شادمانه راه می‌رود.

قید happily فعل راه رفتن را توصیف می‌کند.

He drives fast.

ترجمه: او به سرعت رانندگی می‌کند.

فعل رانندگی کردن با قید fast توصیف می‌شود.

Anita can set her watch by him. He always leaves at 5 o’clock.

ترجمه: آنیتا می‌تواند ساعتش را با او تنظیم کند. او همیشه راس ساعت 5 می‌رود.

قید always در توصیف فعل ترک کردن استفاده شده است.

The birthday party guests arrived early.

ترجمه: مهمان جشن تولد، زود رسیدند.

“early” قیدی برای توصیف فعل رسیدن است.

They often help us.

ترجمه: آن‌ها اغلب به ما کمک می‌کنند.

در این‌جا، Often قیدی برای توصیف فعل کمک کردن است.

Will you come quietly, or do I have to use earplugs?

ترجمه: می‌شه آروم بیایی یا مجبورم گوشبند بذارم؟

I am the only person in the world I should like to know thoroughly. (Playwright Oscar Wilde)

ترجمه: من تنها آدم این دنیا هستم که باید همه چیز را کامل بدانم. (اسکار وایلد- نمایشنامه‌نویس)

قید “thoroughly” فعل دانستن را توصیف می‌کند.

جایگاه اسم، صفت و قید در جملات انگلیسی

قبل، بعد، اول یا آخر؛ اینا کلماتیه که زیاد تو این مقاله …

قیودی که صفت‌ها را توصیف می‌کنند

اگر شما کلمه “adverb” را مورد مطالع قرار بدهید، ممکن است به این نتیجه برسید که به دلیل ساختار دو بخشی این کلمه که از add و verb تشکیل شده است، قیدها فقط افعال را توصیف می‌کنند. اما قیود می‌توانند صفت‌ها و سایر قیدها را نیز توصیف کنند.

در این‌جا مثال‌هایی از قیدهایی که صفت‌ها را توصیف می‌کنند، آورده شده است:

The horridly grotesque gargoyle was undamaged by the debris.

ترجمه: ناودانی که به طرز وحشتناکی مسخره بود، در زیر آوار سالم باقی مانده بود.

در اینجا قید horridly صفت grotesque را توصیف می‌کند.

Jack had an extremely ashen face.

ترجمه:  صورت جک شدیدا رنگ‌پریده بود.

قید “extremely” صفت ashen را توصیف می‌کند.

Badly trained dogs that fail the test will become pets.

ترجمه: سگ‌های بد آموزش‌دیده‌ای که آزمون را رد شوند، حیوان خانگی خواهند شد.

نکته: صفت trained، صفتی است که از فعل to train ساخته شده است و به آن صفت مفعولی می‌گویند.

Alice always wears a beautifully designed dress.

ترجمه: آلیس همیشه پیراهنی که به طرز زبایی دیزاین شده می‌پوشد.

در این جمله قید beautifully، صفت designed را توصیف می‌کند.

تفاوت قید و صفت در زبان انگلیسی با مثال

در مورد تفاوت فید و صفت بخونین و دیگه اونارو اشتباه نگی …

قیدهایی که قیدها را توصیف می‌کنند

در این بخش مثال‌هایی از قیودی که قیدها را توصیف می‌کنند، آورده شده است:

Alice Walker finished his assignment remarkably fast.

ترجمه: آلیس واکر تکالیفش را به طرز قابل توجهی سریع انجام داد.

در اینجا قید fast فعل to finish را توصیف می‌کند و قید remarkably، قید fast را توصیف می‌کند.

We’re showing kids a world that is very scantily populated with women and female characters. They should see female characters taking up half the planet, which we do. (Actress Geena Davis)

ترجمه: ما در حال نشان دادن دنیایی بسیار کم‌جمعیت از زنان و نقش زنانه به کودکان هستیم. آن‌ها باید زنانی را ببینند که نیمی از سیاره را فتح می‌کنند که ما قطعا این کار را می‌کنیم.

در این مثال قید  scantily، صفت کم‌جمعیت را توصیف می‌کند و قید very، قید scantily را توصیف می‌کند.

انواع قید

وقتی قیدی، یک فعل را توصیف می‌کند، می‌توان آن را به شکل زیر دسته‌بندی کرد:

1. قید حالت (How): یک قید حالت به ما می‌گوید که یک عمل چگونه رخ داده است. بیشتر قیدهای حالت به ly ختم می‌شوند.

The cheetah crawled stealthily.

ترجمه: چیتا مخفیانه خزید

2. قید زمان (When and How often): یک قید زمان به ما می‌گوید که عملی در چه زمانی یا چند وقت انجام شده است. قیدهای زمانی که به ما می‌گویند کاری چند وقت به چند وقت انجام می‌شود همچنین با نام‌ها قیدهای تکرار نیز شناخته می‌شوند. always, often, sometimes) (

She tells them daily.

ترجمه: او به آن‌ها هر روز می‌گوید.

3. قید مکان (Where): قید مکان به ما می‌گوید که عملی در کجا اتفاق افتاده است.

I did not put it there.

ترجمه: من آن را آنجا نگذاشتم.

4. قید مقدار (How much): قید مقدار به ما می‌گوید که عملی چه مقدار و در چه درجه‌ای انجام شده است.

He works smarter.

ترجمه: او هوشمندانه تر کار می‌کند.

چهار دسته‌بندی از قیدهایی که فعل را توصیف می‌کنند وجود دارند که هرکدام را به اختصار مورد بحث قرار دادیم. فراموش نکنید که قید‌ها می‌توانند صفت‌ها و قیدهای دیگر را نیز توصیف کنند.

To expect the unexpected shows a thoroughly modern intellect. (Playwright Oscar Wilde)

ترجمه:  انتظار غیرمنتظره‌ها را داشتن، بیانگر هوشی کاملا مدرن است. ( اسکار وایلد- نمایشنامه‌نویس)

If a thing is worth doing, it is worth doing very slowly. (Burlesque entertainer Gypsy Rose Lee)

ترجمه: اگر کاری ارزش انجام شدن داشته باشد، ارزشش را دارد که خیلی آرام انجام شود. (جیپسی رزلی- طنزپرداز)

گرامر زبان انگلیسی را از دیلماجیو از پایه تا پیشرفته به صورت رایگان بخوانید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …

 از این واژه نامه: