وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عطف یا conjunction (conj.) چیست؟

تعریف و معنی conjunction (conj.) :

عطف کلمه ای است که برای وصل کردن کلمات، گروه‌های اسمی، جمله واره ها و جمله ها به کار می‌رود:

(but)”اما”،(and)”و”، (or)”یا”، (if)”اگر”، (when)”وقتی که”، (although)”اگرچه”، (because)”چون”و (unless) “مگر اینکه” همگی کلمات عطف معمول در انگلیسی هستند.

بعضی عطف‌ها از بیش از یک کلمه تشکیل شده‌اند مثل as soon as” به محض اینکه”. به این عطف‌ها عطف مرکب می‌گویند.

گروه عطف در دستور زبان یکی از نقش‌های دستوری جمله است.از این واژه نامه:

فاعلی

Subjective

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در…

فعل

Verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی

Subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…