وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عطف یا conjunction (conj.) چیست؟

تعریف و معنی conjunction (conj.) :

عطف کلمه ای است که برای وصل کردن کلمات، گروه‌های اسمی، جمله واره ها و جمله ها به کار می‌رود:

(but)”اما”،(and)”و”، (or)”یا”، (if)”اگر”، (when)”وقتی که”، (although)”اگرچه”، (because)”چون”و (unless) “مگر اینکه” همگی کلمات عطف معمول در انگلیسی هستند.

بعضی عطف‌ها از بیش از یک کلمه تشکیل شده‌اند مثل as soon as” به محض اینکه”. به این عطف‌ها عطف مرکب می‌گویند.

گروه عطف در دستور زبان یکی از نقش‌های دستوری جمله است.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…