وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فعل اصلی یا main verb چیست؟

تعریف و معنی main verb :

فعل اصلی فعلی است که معنای لغوی دارد و ممکن است به تنهایی و بدون همراهی فعل دیگر استفاده شود. این واژه معمولا در تقابل با واژه فعل کمکی استفاده می‌شود.

مثلا در جمله زیر (have) فعل اصلی است که به معنی داشتن و تصاحب است و برای تایید یا پشتیبانی از فعل دیگری به کار نرفته است:

They have a lovely house

ترجمه: آن ها یک خانه دوست داشتنی دارند.

برعکس جمله قبل، در جمله زیر have یک فعل کمکی است (تشکیل دهنده ی زمان حال کامل) که همراه با فعل اصلی جمله (sold) “فروخت” به کار رفته است:

They have sold their house

ترجمه: آنها خانه‌شان را فروخته‌اند.

معنی دیگر فعل اصلی فعلی است که در جمله واره اصلی (Main Clause) استفاده می‌شود نه در Dependent Clause. مثلا در جمله زیر frowned “اخم کردن” فعل اصلی است چون در جمله واره اصلی استفاده شده است و understanding “درک کردن” فعل اصلی نیست چون در جمله واره وابسته (not understanding him) استفاده شده است:

I frowned, not understanding him

ترجمه: در حالی‌که درکش نمی‌کردم اخم کرد.

افعال اصلی به‌‌‌‌عنوان فعل ربطی

همان‌‌طور که قبلا هم به آن اشاره کردیم، افعال اصلی همیشه فعل فعال (نشان‌‌دهنده کنش و عمل) نیستند. گاهی  فقط بیانگر حالت فاعل هستند. در این حالت افعال اصلی linking verb یا فعل ربطی حساب می‌‌شوند چون فقط فاعل را به اطلاعاتی متصل می‌‌کنند که حالت آن را بیان می‌‌کنند (به این اطلاعات subject complement یا مکمل فاعل می‌‌گویند). به مثال زیر توجه کنید:

As a toddler, he was adorable.

ترجمه: او در خردسالی تودل برو بود.

همان‌‌طور که می‌‌بینید، فعل اصلی was عملی که he انجام می‌‌دهد را نشان نمی‌‌دهد و فقط حالتش را بیان می‌‌کند (یعنی چگونگی he را بیان می‌‌کند که در کودکی adorable بود).

She is a nurse at the local hospital.

ترجمه: او در بیمارستان محلی پرستار است.

در این جمله فعل ربطی is فاعل she را به مکمل فاعل یعنی nurse پیوند می‌‌دهد.

یک راهنمایی درمورد افعال ربطی

بهتر است که افعال ربطی را مثل یک علامت مساوی (=) در نظر بگیرید. هرجا دیدید می‌‌توانید فعل جمله را با علامت مساوی جایگزین کنید و جمله باز هم معنی بدهد، یعنی فعل جمله فعل ربطی است.

افعال اصلی لازم و متعدی (گذرا و ناگذر)

افعال اصلی می‌‌توانند لازم یا متعدی باشند. افعال متعدی (Transitive Verbs) مفعول مستقیم می‌‌گیرند اما افعال لازم این‌‌طور نیستند. افعال متعدی به یک مفعول مستقیم احتیاج دارند تا دریافت‌‌کننده عملی باشد که آن‌‌ها بیان می‌‌کنند. در مقابل افعال لازم (Intransitive Verbs) یا ناگذر می‌‌توانند عملی را بدون نیاز به مفعول مستقیم بیان کنند و در نتیجه جمله را طوری به پایان برسانند که به نظر ناقص نیاید.

مثال برای افعال متعدی:

We attended the party.

ترجمه: ما در مهمانی حاضر شدیم.

He fed the dog.

ترجمه: او به سگ غذا داد.

My dad loves cake.

ترجمه: پدرم عاشق کیک است.

مثال برای افعال لازم:

The wind blew.

ترجمه: باد وزید.

They laughed.

ترجمه: آن‌‌ها خندیدند.

The jewelry disappeared.

ترجمه: جواهرات ناپدید شدند.

از آنجایی که افعال ناگذر یا لازم مفعول نمی‌‌گیرند، معمولا در آخر جمله می‌‌آیند. البته در موارد زیادی ممکن است بعد از فعل ناگذر، نقش‌‌های دستوری دیگری مثل قید یا عبارت قیدی (Prepositional phrase) هم بیایند. برای درک بهتر این موضوع به مثال‌‌های زیر نگاه کنید:

The rain fell fiercely.

ترجمه: باران تندی بارید.

در جمله بالا fiercely یک قید است که چگونگی بارش باران را بیان می‌‌کند.

They laughed for what seemed like an hour.

ترجمه: آن‌‌ها به مدت چیزی حدود یک ساعت خندیدند.

در جمله بالا “for what seemed like an hour” یک عبارت قیدی است که بیان می‌‌کند خندیدن آن‌‌ها چه مدت طول کشید.

The jewelry disappeared yesterday.

ترجمه: جواهرات دیروز ناپدید شدند.

در این جمله yesterday یک قید است که زمان ناپدید شدن جواهرات را بیان می‌‌کند.

بعضی از افعال اصلی بسته به نوع کاربردشان در جمله می‌‌توانند لازم یا متعدی باشند. به مثال‌‌های زیر نگاه کنید:

The little boy eats voraciously.

ترجمه: پسر کوچولو با ولع می‌‌خورد.

The little boy eats five meals a day.

ترجمه: پسر کوچولو روزی پنج وعده غذا می‌‌خورد.

در جمله اول “eats” در نقش یک فعل ناگذر است و بعد از آن قید voraciously آمده که حالت خوردن پسر کوچولو را بیان می‌‌کند.

در جمله دوم “eats” یک فعل متعدی است که بعد از آن مفعول مستقیم “five meals” آمده و بیانگر این است که پسر کوچولو چه خورد.

فهمیدن انواع مختلف افعال اصلی و نقش آن‌‌ها در جمله، شناسایی آن‌‌ها در جمله را آسان‌‌تر می‌‌کند.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…