وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فعل اصلی یا main verb چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی main verb :

فعل اصلی فعلی است که معنای لغوی دارد و ممکن است به تنهایی و بدون همراهی فعل دیگر استفاده شود این واژه معمولا در تقابل با واژه فعل کمکی استفاده می‌شود. مثلا در جمله زیر (have) فعل اصلی است که به معنی داشتن و تصاحب است و برای تایید یا پشتیبانی از فعل دیگری به کار نرفته است:

They have a lovely house

ترجمه: آن ها یک خانه ی دوست داشتنی دارند.

برعکس جمله ی قبل، در جمله ی زیر have یک فعل کمکی است (تشکیل دهنده ی زمان حال کامل) که همراه با فعل اصلی جمله (sold) “فروخت” به کار رفته است:

They have sold their house

ترجمه: آنها خانه شان را فروخته اند.

معنی دیگر فعل اصلی فعلی است که در جمله واره اصلی استفاده می‌شود نه در جمله واره وابسته. مثلا در جمله ی زیر frowned “اخم کردن” فعل اصلی است چون در جمله واره اصلی استفاده شده است و understanding “درک کردن” فعل اصلی نیست چون در جمله واره وابسته (not understanding him) استفاده شده است:

I frowned, not understanding him

ترجمه: در حالیکه درکش نمیکردم اخم کرد.