وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گروه قیدی یا prepositional phrase چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی prepositional phrase :

گروه قیدی گروهی از کلمات است که شامل یک حرف اضافه و مفعول آن است (این مفعول می‌تواند اسم، گروه اسمی یا ضمیر باشد). مثال:

under the chair

ترجمه: زیر صندلی

on saturday

ترجمه: در روز شنبه

throughout the entire session

ترجمه: در تمام طول جلسه

beside me

ترجمه: کنار من