وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گروه قیدی یا prepositional phrase چیست؟

تعریف و معنی prepositional phrase :

گروه قیدی گروهی از کلمات است که شامل یک حرف اضافه و مفعول آن است (این مفعول می‌تواند اسم، گروه اسمی یا ضمیر باشد). مثال:

under the chair

ترجمه: زیر صندلی

on saturday

ترجمه: در روز شنبه

throughout the entire session

ترجمه: در تمام طول جلسه

beside me

ترجمه: کنار مناز این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…