وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

گذرا یا transitive چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی transitive :

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول مستقیم می‌تواند اسم، ضمیر، عبارت یا جمله ‌واره‌ای باشد که معمولا به شخص یا چیزی اشاره می‌کند که تحت تاثیر عمل فعل قرار دارد. اگر فعلی مفعول مستقیم نگیرد ناگذر (intransitive) نامیده می‌شود.