وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فعل ربطی (اسنادی) یا copular verb | copula چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی copular verb | copula :

فعل ربطی فاعل یک جمله را به مکمل آن (که معمولا اسم یا صفت است) وصل می‌کند. مکمل توضیحات و اطلاعات بیشتری درمورد فاعل جمله می‌دهد. مثال:

Jane is a dentist

ترجمه: جین دندانپزشک است

در این جمله فعل is که شکلی از فعل(be) “بودن” است، یک فعل ربطی است که فاعل جمله (Jane) را به مکمل آن یعنی (dentist) “دندانپزشک” که اطلاعات بیشتری درمورد جین می‌دهد، وصل می‌کند.

فعل ربطی اصلی در انگلیسی (be) “بودن” است. فعل‌های ربطی دیگر به ترتیب:

1. become (شدن) مثل:

Jane became a dentist

ترجمه: جین دندانپزشک شد

2. (remain) “ماندن”، مثل:

it remained a mystery

ترجمه: این یک راز باقی ماند

3. (seem) “به نظر رسیدن”، مثل:

(Everything seems in order)

ترجمه: “همه چیز مرتب به نظر می رسد”،

4. (taste) “مزه دادن”، مثل

(This soup tastes awful)

ترجمه: “این سوپ مزه ی مزخرفی میدهد”

و موارد مشابه دیگر. گاهی فعل ربطی را به طور ساده copula می‌گویند.