وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فعل لازم یا Intransitive چیست؟

تعریف و معنی Intransitive :

فعل ناگذر یا لازم “intransitive” فعلی است که مفعول مستقیم نمی‌‌گیرد. به عبارت دیگری این فعل کاری روی کسی یا چیزی انجام نمی‌‌دهد. تنها کاری که می‌‌کند این است که فاعل را در جمله شرکت دهد.

در مقابل افعال ناگذر، افعال گذرا یا متعدی (transitive) قرار دارند. یک فعل گذرا می‌‌تواند مفعول مستقیم بگیرد.

The girls laughed loudly.

ترجمه: دخترها با صدای بلند خندیدند.

به چه چیز خندیدند؟ هیچ! پس در اینجا laughed فعل ناگذر است.

They found the treasure.

ترجمه: آن‌‌ها گنج را پیدا کردند.

آن‌‌ها چه چیز را پیدا کردند؟ گنج را. پس found فعل گذرا است.

فعل گذرا یک فاعل می‌‌گیرد تا معنای آن را کامل کند.

معنی «گرفتن مفعول مستقیم» چیست؟

یک فعل ناگذر مفعول مستقیم نمی‌‌گیرد. حالا بیایید معنی این جمله را با مثالی ببینیم:

She laughed.

ترجمه: او خندید.

اینجا Laugh فعل ناگذر یا لازم است چون مفعول مستقیم نمی‌‌گیرد. شما نمی‌‌توانید چیزی را بخندید!

She told a joke.

ترجمه:   او یک لطیفه تعریف کرد.

در اینجا told فعل گذرا یا متعدی است و مفعول مستقیم آن a joke است. شما می‌‌توانید چیزی را بگویید یا تعریف کنید. مثلا می‌‌توانید lie، joke یا story بگویید.

می‌‌توانید مفعول مستقیم فعل را با خواندن فعل و پرسیدن what? یا whom? تشخیص دهید. اگر پرسیدن این سوال‌‌ها بعد از فعل معنی نمی‌‌دهد، احتمالا فعلی که می‌‌بینید یک فعل ناگذر است. مثال: (فعل با رنگ متمایز مشخص شده است)

He caught the train after the party.

ترجمه: او توانست قطار را بگیرد (به آن برسد).

چه چیزی را بگیرد؟ اتوبوس را. فعل caught گذرا است چون مفعول مستقیم دارد.

He disappeared after the concert.

ترجمه: او بعد از کنسرت ناپدید شد.

disappeared what? چه چیز را ناپدید شد؟ در اینجا what معنی نمی‌‌دهد. پس فعل ناگذر است چون مفعول مستقیم نگرفته است.

مثال‌‌هایی از افعال ناگذر

در این قسمت مثال‌‌های بیشتری از افعال ناگذر یا لازم را می‌‌بینید. در این مثال‌‌ها اگر بعد از فعل سوال what? را بیاورید، جوابی دریافت نمی‌‌کنید چون مفعول مستقیم وجود ندارد. پس تمامی فعل‌‌های زیر ناگذر هستند.

Every single person came.

ترجمه: همه آمدند.

The parrots roost in these trees.

ترجمه: طوطی‌‌ها در این درختان آشیانه می‌‌گیرند.

The crowd demonstrated outside the hall.

ترجمه: مردم بیرون سالن تظاهرات کردند.

در این مثال demonstrated یک فعل ناگذر است. هرچند این فعل می‌‌تواند در معنی دیگر خود گذرا هم باشد. مثلا در جمله he demonstrated the story. “او داستان را تعریف کرد” Demonstrated یک فعل گذرا است و مفعول مستقیم آن the story است.

مثال‌‌هایی از افعالی که هم می‌‌توانند گذرا باشند هم ناگذر

بعضی افعال می‌‌توانند گاهی گذرا باشند و گاهی ناگذر. مثال:

She walks for miles.

ترجمه: او مایل‌‌ها قدم می‌‌زند.

از آنجایی که walks روی کسی یا چیزی انجام نمی‌‌شود این فعل ناگذر است.

حالا این مثال را با مثال زیر مقایسه کنید:

She walks the dog for miles.

ترجمه: او سگش را به پیاده‌‌روی چند مایلی می‌‌برد.

این فعل walks مفعول مستقیم the dog را دارد. پس در اینجا فعل گذرا است. بعضی فعل‌‌ها بسته به معنی که با آن استفاده می‌‌شوند می‌‌توانند گذرا یا ناگذر باشند.

اینجا مثال دیگری می‌‌بینیم:

The monkeys played in the woods.

ترجمه: میمون‌‌ها در جنگل بازی کردند. (ناگذر)

The children played hide and seek in the woods.

ترجمه:  بچه‌‌ها در جنگل قایم باشک بازی کردند. (گذرا)

سوال: ?played what چه چیزی بازی کردند؟ hide and seek “قایم باشک”

افعال ناگذر وجه مجهول ندارند

از آنجایی که این افعال مفعول مستقیم نمی‌‌گیرند، پس نمی‌‌توانند شکل مجهول داشته باشند. مثال:

He fell.

ترجمه: او افتاد.

She was fallen.

ترجمه:  او انداخته شد!

فعل fall شکل مجهول ندارد.

مثال دیگر:

The event happened at 8 o’clock.

ترجمه:  آن اتفاق ساعت 8 افتاد.

فعل happen ناگذر است.

The event was happened at 8 o’clock.

ترجمه:  این اتفاق افتاده شد!

Happen مجهول نمی‌‌شود.

مثال‌‌های بالا را با مثال زیر که جمله‌‌ای با فعل گذرا است مقایسه کنید.

Mom baked a cake.

ترجمه:  مادر یک کیک پخت.

فعل bake گذرا است.

A cake was baked by mom.

ترجمه: کیک توسط مادر پخته شد.

این فعل گذرا می‌‌تواند مجهول شود.

ناگذر به چه معنی است؟

ناگذر یعنی فعلی که گذرا (به مفعول) نیست. پس برای فهمیدن معنی ناگذر اول لازم است معنی گذرا را بفهمیم. اصطلاح گذرا از این ایده به وجود آمده که عمل باید از یک فعل گذر کند و به یک مفعول برسد تا معنی جمله کامل شود.

They bought.

ترجمه:  آن‌‌ها خریدند. (جمله ناقص است)

وقتی عمل از فعل به یک مفعول گذر نمی‌‌کند، معنی جمله ناقص می‌‌ماند.

They bought a carpet.

ترجمه:  آن‌‌ها فرش خریدند.

در اینجا عمل فعل bought از آن گذر کرده به  مفعول carpet رسیده و معنی جمله کامل شده است.

در جملات دارای افعال ناگذر، معنی جمله بدون حضور مفعول کامل است.

He snores.

ترجمه: او خروپف می‌‌کند.

Snores ناگذر است. فعل ناگذر فقط فاعل لازم دارد.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…