وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فعل لازم یا Intransitive چیست؟

تعریف و معنی Intransitive :

اگر فعلی مفعول مستقیم نگیرد به آن فعل لازم می‌گویند. فعل لازم می‌تواند تنها استفاده شود یا یک مکمل (مثل گروه قیدی،قید یا صفت) بگیرد. اگر فعل مفعول مستقییم بگیرد به آن Transitive (متعدی) می‌گویند.از این واژه نامه:

ساده یا simple

به یک کلمه، عبارت، جمله یا ساخت دستوری در صورتی ساده گفته…

جمله ‌واره شروع شونده با that یا that-clause

این جمله ‌واره‌ها، جمله واره‌های وابسته‌ای هستند که با that “که” شروع…

مفرد یا singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…