وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله واره اصلی یا main clause چیست؟

تعریف و معنی main clause :

یک جمله واره ی اصلی جمله واره ای است که پیرو یا وابسته جمله واره دیگری نیست. یک جمله واره اصلی می‌تواند به تنهایی یک جمله کامل باشد مانند:

I like folk music.

ترجمه: من موسیقی سنتی را دوست دارم.

یا ممکن است همراه جمله واره اصلی دیگری بیاید مثل:

I like folk music but I’m not keen on jazz

ترجمه: من موسیقی سنتی را دوست دارم ولی خیلی مشتاق موسیقی جاز نیستم.

یا همراه یک جمله واره وابسته می اید. در مثال های زیر قسمتهایی که زیرشان خط کشیده شد ه جمله واره های اصلی هستند:

After we had lunch, we went back to work.

ترجمه: بعد از اینکه شام خوردیم،سرکار برگشیتم.

I am glad that you came.

ترجمه: خوشحالم که آمدی.

He sat in the garden, reading the paper.

ترجمه: اودرحالیکه روزنامه را میخواند در باغ نشست.

If you see anything suspicious, report it to the police.

ترجمه: اگر چیز مشکوکی دیدید به پلیس اطلاع دهید.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…