وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله واره اصلی یا main clause چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی main clause :

یک جمله واره ی اصلی جمله واره ای است که پیرو یا وابسته جمله واره دیگری نیست. یک جمله واره اصلی می‌تواند به تنهایی یک جمله کامل باشد مانند:

I like folk music.

ترجمه: من موسیقی سنتی را دوست دارم.

یا ممکن است همراه جمله واره اصلی دیگری بیاید مثل:

I like folk music but I’m not keen on jazz

ترجمه: من موسیقی سنتی را دوست دارم ولی خیلی مشتاق موسیقی جاز نیستم.

یا همراه یک جمله واره وابسته می اید. در مثال های زیر قسمتهایی که زیرشان خط کشیده شد ه جمله واره های اصلی هستند:

After we had lunch, we went back to work.

ترجمه: بعد از اینکه شام خوردیم،سرکار برگشیتم.

I am glad that you came.

ترجمه: خوشحالم که آمدی.

He sat in the garden, reading the paper.

ترجمه: اودرحالیکه روزنامه را میخواند در باغ نشست.

If you see anything suspicious, report it to the police.

ترجمه: اگر چیز مشکوکی دیدید به پلیس اطلاع دهید.