وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم جنس یا Generic Noun چیست؟

تعریف و معنی Generic Noun :

اسم جنس یا generic noun اسمی است که به اعضای یک گروه یا دسته‌بندی مشخص اشاره می‌کند. از این اسامی معمولاً برای تعمیم دادن و صحبت درباره حقایق کلی استفاده می‌شود. اسم‌های جنس ممکن است جمع یا مفرد باشند. همچنین آن‌ها می‌توانند با حرف تعریف یا بدون آن به کار برده شوند.

برای مثال، اسم ساده book (کتاب) را در نظر بگیرید. هنگام نوشتن کلمه book در جمله ممکن است کتاب خاصی را در ذهن داشته باشیم. به این مثال توجه کنید:

My book fell in a puddle when I got off the bus.

ترجمه:  وقتی داشتم از اتوبوس پیاده می‌شدم، کتابم در گودال آب افتاد.

در این جمله کاملاً مشخص است که به کتاب خاصی اشاره می‌کنیم، زیرا از ضمیر ملکی my استفاده کرده‌ایم.

I don’t have a book to read at the moment.

ترجمه: در حال حاضر کتابی برای خواندن ندارم.

در مثال بالا به هیچ کتاب خاصی اشاره نشده است، اما مشخص است که هدف نویسنده اشاره کردن فقط به یک کتاب (حداقل در حال حاضر یک کتاب) است نه همه کتاب‌ها؛ بنابراین در اینجا book اسم جنس نیست، بلکه اسم عام است.

A book is a window into a new world.

ترجمه: کتاب پنجره‌ای رو به یک دنیای جدید است.

در این مثال کلمه a book به یک کتاب اشاره نمی‌کند، بلکه به همه کتاب‌ها اشاره می‌کند. در نتیجه book در این جمله اسم جنس است.

گاهی ممکن است اسم جنس همراه با حرف تعریف معرفه در جمله بیاید، اما این جملات امروزه کاربرد چندانی ندارند.

The book is the most important human invention in all of history.

ترجمه: مهم‌ترین اختراع بشر در طول تاریخ کتاب است.

حتی می‌توان اسامی جنس را به‌صورت جمع به کار برد، در این صورت نیازی به استفاده از حرف تعریف معرفه یا نکره نیست. به این اسامی، اسم‌های بدون حرف تعریف یا zero article می‌گوییم.

Books are windows into new worlds.

ترجمه:  کتاب پنجره‌ای رو به یک دنیای جدید است.

از ترکیب اسامی بدون حرف تعریف و اسامی جنس جمع برای همه گروه‌های اسم جمع می‌توان استفاده کرد. برای مثال:

Lions are majestic animals.

ترجمه:  شیر حیوان باشکوهی است.

Do you think computers have revolutionized our society?

ترجمه:  به نظر شما کامپیوترها جامعه را متحول کرده‌اند؟

هنگام به کار بردن اسم جنس باید به جمع یا مفرد بودن آن توجه کنید، به این علت که اسم جنس باید از فعل جمله تبعیت کند. برای مثال جمله بالا را در نظر بگیرید. در این جمله اسم جنس جمع computers را به اسم جنس مفرد تبدیل کنید.

Do you think the computer has revolutionized our society?

ترجمه:  به نظر شما کامپیوتر جامعه را متحول کرده است؟

از آن‌جا که اسم computer حالا مفرد است (حرف تعریف معرفه دارد)، فعل جمله هم برای مطابقت با اسم از have به has تبدیل می‌شود.

اگر نمی دانید noun چیست از این مقاله دیدن کنید:

اسم یا noun (n.) چیست

اسم کلمه‌ای است که یک شخص، مکان یا چیز را نشان می‌دهد. …

بخوانیداز این واژه نامه: