وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حرف تعریف یا article چیست؟

تعریف و معنی article :

حرف تعریف یکی از کلمات گروه (the, a , an) است که کاربرد اسم ها را محدود می‌کند. حروف تعریف معین یا نامعین هستند. نقش اصلی حرف تعریف معین (the در انگلیسی) این است که برای اسم جنبه خاصی قائل می‌شود و آن را معلوم، متمایز و مشخص می‌کند ولی حروف ربط نامعین ( a و an در انگلیسی) جنبه کلی و عمومی به اسم می‌دهد.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…