وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حرف تعریف معین یا  definite article چیست؟

تعریف و معنی  definite article :

به کلمه ی (article) “حرف تعریف” مراجعه کنید.از این واژه نامه:

جمله‌ واره فرعی یا وابسته یا subordinate clause

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از…

خطابی یا Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص یا second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…