وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم جمع یا  collective noun چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی  collective noun :

اسم جمع اسمی است که در شکل مفرد خود به گروهی از مردم یا اشیا اشاره می‌کند و به شکل جمعی در نظر گرفته می‌شوند. بعضی اسم‌های جمع در انگلیسی عبارت اند از:

audience، committee ، family ، parliamentو team.

ترجمه: مخاطبان، کمیته، خانواده، پارلمان و تیم.