وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اسم جمع یا  collective noun چیست؟

تعریف و معنی  collective noun :

اسم جمع اسمی است که در شکل مفرد خود به گروهی از مردم یا اشیا اشاره می‌کند و به شکل جمعی در نظر گرفته می‌شوند. بعضی اسم‌های جمع در انگلیسی عبارت اند از:

audience، committee ، family ، parliamentو team.

ترجمه: مخاطبان، کمیته، خانواده، پارلمان و تیم.

در مورد اسم جمع بیشتر بخوانید: اسم جمع در انگلیسی + گرامر و مثالاز این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…