وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر شخصی یا personal pronoun چیست؟

تعریف و معنی personal pronoun :

ضمیر شخصی ضمیری است که یکی از سه شخص دستوری را بیان می‌کند. ضمایر شخصی در انگلیسی استاندارد مدرن:

I, me, we, us ( برای اول شخص اشاره کننده به متکلم(ها) و نویسنده(ها) )،

you ( برای دوم شخص و اشاره کننده به مخاطب (ها) )

و he, him, she, her, it, they, them ( برای سوم شخص و اشاره کننده به شخص/ اشخاص ثالث)

Reflexive Pronoun “ضمایر مرجوعی به فاعل” ( myself, yourself و … ) ، Possessive pronouns “ضمایر ملکی” ( mine, yours و…) و Possessive adjectives “صفات ملکی” ( my, your و… ) هم مقوله‌های مرتبط با ضمیر شخصی هستند.از این واژه نامه:

خطابی

Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص

Second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…

پسوند

Suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…