وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فعل مرکب یا phrasal verb چیست؟

تعریف و معنی phrasal verb :

فعل مرکب از یک فعل و یک قید یا حرف اضافه (یا گاهی هر دو) تشکیل می‌شود که همه باهم به‌عنوان یک واحد معنایی و واحد دستوری نقش می‌پذیرند. گاهی معنی یک فعل مرکب از معنی اجزای آن قابل تشخیص نیست.

به عنوان مثال به جمله‌های زیر توجه کنید. گروه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده فعل مرکب هستند:

His car broke down

ترجمه: ماشینش خراب شد.

They took out a loan

ترجمه: آنها وام گرفتند.

Look it up in the dictionary

ترجمه: معنی آن را در دیکشنری چک کردند.

Shall I see to lunch?

ترجمه: میشه من به نهار رسیدگی کنم؟

She has always looked down on me

ترجمه: او همیشه با تحقیر به من نگاه میکرد.

I’ll take it up with the relevant authorities

ترجمه: من آن را با مقامات مربوطه درمیان خواهم گذاشت.از این واژه نامه:

مفرد یا singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص یا third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…