وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مکمل‌‌ اسم یا Noun Complement چیست؟

تعریف و معنی Noun Complement :

مکمل‌‌های اسم به طور معمول به همراه اسم‌‌های انتزاعی (اسم‌‌هایی که معمولا درمورد یک ایده صحبت می‌‌کنند نه یک چیز مادی) می‌‌آیند. مکمل اسم توضیح بیشتری درمورد ایده می‌‌دهد.

در اغلب موارد در نبود اسم انتزاعی جمله معنی نمی‌‌دهد؛ درست مانند فعل‌‌هایی که به یک مفعول نیاز دارند و بدون آن معنی نمی‌‌دهند. idea, thought reason, criticism, belief و need همگی از اسم‌‌های انتزاعی هستند و مکمل‌‌های اسم بعد از آن‌‌ها جای می‌‌گیرند.

اسم‌‌های مکمل می‌‌توانند به شکل یک جمله‌‌واره کامل، عبارت حاوی حرف اضافه و یا مصدر بیایند.

The Manager’s criticism of his rival was unfounded. (prepositional phrase)

ترجمه: انتقاد مدیر از رقیبش بی دلیل بود. (عبارت با حرف اضافه)

She did not like thinking that they were going to have to run home in the snow. (full clause)

ترجمه: او فکر کردن به این‌‌که آن‌‌ها مجبورند در برف به سمت خانه بدوند را دوست نداشت. (جمله‌‌واره کامل)

The dog did not feel the need to bark. (infinitive)

ترجمه: سگ، احساس نکرد که لازم است پارس کند. (مصدر)

در مثال‌‌‌‌های ذکر شده زیر اسم‌‌های انتزاعی خط کشیده شده‌‌ که بعد از آن‌‌ها نوعی از مکمل‌‌های اسمی به صورت پررنگ نوشته شده‌‌است. در صورتی‌‌که این قسمت از جمله حذف شود، جمله معنای درست و خاصی نخواهد داشت.

هر اسمی به همراه مکمل خاص خود می‌‌آید.

There is no reason to shout.

ترجمه: دلیلی برای داد زدن وجود ندارد.

What was the reason for the bus delay?

ترجمه: دلیل دیر کردن اتوبوس چه بود؟

I don’t know why I hated her.

ترجمه: نمیدانم چرا از او متنفر بودم.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…