وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

خطابی یا Vocative چیست؟

تعریف و معنی Vocative :

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی یا چیزی، فراخواندن کسی یا چیزی و… استفاده می‌شود. انگلیسی هیچ‌وقت حالت خطابی یا ندایی مجزایی نداشته است ولی ضمیر، اسم یا گروه اسمی که بعنوان شکلی از مخاطب قرار دادن استفاده می‌شوند، خطابی نامیده می‌شوند. مانند کلمه boy “پسر” در جمله زیر:

Come here, boy.

ترجمه: بیا اینجا پسر.

یا کلمه friend “دوست” در عبارت زیر:

speak, friend, and enter

ترجمه: اسم رمز رو بگو و وارد شو دوست من.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…