وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ملکی یا possessive چیست؟

تعریف و معنی possessive :

کلمه possessive “ملکی”، معمولا در کلمات Possessive Pronounضمیر ملکی” یا  Possessive adjective  “صفت ملکی” به چشم می‌خورد که تعیین کننده مالکیت یا نوع خاصی از ارتباط نزدیک است. این کلمه همچنین می‌تواند بعنوان یک واژه کلی برای هر تعداد از گروه کلماتی که بیانگر مالکیت هستند “ازجمله ساخت های ملکی” استفاده شود.از این واژه نامه:

خطابی یا Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص یا second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…

پسوند یا suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…