وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول غیرمستقیم یا dative چیست؟

تعریف و معنی dative :

در برخی زبان‌های تغییریافته کلمه مفعول غیرمستقیم به اسم یا ضمیر (و همچنین صفت‌های توصیف کننده ی آنها) گفته می‌شود که مفعول با واسطه یا غیرمستقیم فعل هستند. انگلیسی کهن که یک زبان تغییر یافته بود مفعول غیرمستقیم داشت و تا انگلیسی میانه هم باقی ماند ولی بعد از آن تقریبا به طور کامل منسوخ شد.

نزدیک ترین معادل برای آن در انگلیسی استاندارد مدرن کلمه objective  یا حالت مفعولی است که تنها ضمایر مفعولی مثل (me) “من را، به من” (him) “اورا به او” … نشانگر آن هستند که به عنوان مفعول غیرمستقیم در جملاتی مثل جمله زیر استفاده می‌شوند:

I gave him the book

ترجمه: من کتاب را به او دادم

ضمیر مفعولی، ادغامی از حالت‌های مفعولی و مفعول غیرمستقیم است.از این واژه نامه:

مفرد

Singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص

Third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص

Special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…