وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفعول غیرمستقیم یا dative چیست؟

تعریف و معنی dative :

در برخی زبان‌های تغییریافته کلمه مفعول غیرمستقیم به اسم یا ضمیر (و همچنین صفت‌های توصیف کننده ی آنها) گفته می‌شود که مفعول با واسطه یا غیرمستقیم فعل هستند. انگلیسی کهن که یک زبان تغییر یافته بود مفعول غیرمستقیم داشت و تا انگلیسی میانه هم باقی ماند ولی بعد از آن تقریبا به طور کامل منسوخ شد.

نزدیک ترین معادل برای آن در انگلیسی استاندارد مدرن کلمه objective  یا حالت مفعولی است که تنها ضمایر مفعولی مثل (me) “من را، به من” (him) “اورا به او” … نشانگر آن هستند که به عنوان مفعول غیرمستقیم در جملاتی مثل جمله زیر استفاده می‌شوند:

I gave him the book

ترجمه: من کتاب را به او دادم

ضمیر مفعولی، ادغامی از حالت‌های مفعولی و مفعول غیرمستقیم است.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…