وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

 پس مرجع یا cataphoric چیست؟

تعریف و معنی cataphoric :

کلمه یا گروه اسمی پس مرجع به کلمه یا گروه اسمی اشاره می‌کند که متعاقبا در متن یا مکالمه می‌آید. ضمایر اغلب به صورت پس مرجعی استفاده می شوند:

If you see him, please tell Bob to call

ترجمه: اگر او را دیدی لطفا به باب بگو که زنگ بزند

در اینجا him (اورا) پس مرجع است و به مرجع پس از خودش Bob اشاره می‌کند. یک کلمه مرتبط anaphoric (پیش ضمیر) است که به کلمه یا گروه اسمی قبل از خودش اشاره می‌کند.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…