تصویر پست گرامر so that در انگلیسی (به زبان ساده ) از دیلماجیو

گرامر so that در انگلیسی (به زبان ساده )

راه‌های متفاوتی برای بیان هدف یا دلیل در انگلیسی وجود دارند. یکی از این راه‌ها استفاده از so that است. از ترکیب so + that به‌عنوان conjunction یا حرف ربط در ابتدای جمله‌واره‌های بیانگر دلیل و توضیح‌ بیشتر استفاده می‌شود.

می‌توان گفت که so that برای بیان این که چرا عملی انجام شده به کار می‌رود. به طور دقیق‌تر:

  • So that یک حرف ربط است که دو جمله‌واره را به هم مرتبط می‌کند (یکی از دو جمله‌واره بیانگر یک عمل و دیگری بیانگر دلیل آن عمل است).
  • So that قبل از جمله‌واره بیانگر دلیل یا هدف قرار می‌گیرد.
  • جمله‌واره‌ای که بعد از so that می‌آید معمولا در ساختار خود یک فعل کمکی modal دارد (مثل can، could، may، might، will و would).

مثال‌هایی از کاربرد so that به‌عنوان حرف ربط

ساختار جملات so that به شکل زیر است:

یک جمله واره هدف + so that + یک جمله واره عمل

در ادامه مثال‌هایی از کاربرد این ساختار در جملات را می‌بینید.

We left a message with his secretary so that he would know we had come.

ترجمه: ما پیامی نزد منشی‌اش گذاشتیم تا او خبردار شود که ما آمده بودیم.

My daughter went to bed early yesterday so that she could get up on time this morning.

ترجمه: دخترم دیروز زود خوابید تا امروز صبح بتواند به موقع بیدار شود.

She is cutting the cake into many pieces so that everyone can get a piece.

ترجمه: او دارد کیک را به تکه‌های زیادی تقسیم می‌کند تا به همه یک تکه برسد.

He decided to stay at home so that he could watch the match with his family.

ترجمه: او تصمیم گرفت در خانه بماند تا بتواند بازی را با خانواده‌اش تماشا کند.

There are many problems so that we can not marry.

ترجمه: مشکلات زیادی وجود دارند پس ما نمی‌توانیم ازدواج کنیم.

They are studying Math every day so that their Math can improve.

ترجمه: آن‌ها هرروز ریاضی می‌خوانند تا در ریاضی پیشرفت کنند.

So that به چه معناست؟

حرف ربط so that در انگلیسی به طور گسترده برای بیان علت یا توضیح دادن درمورد چیزی به کار می‌رود. این ترکیب ربطی می‌تواند به صورت یک جا یا جدا در جملات استفاده شود. So that به معنی “در نتیجه چیزی” یا “برای” یا تااینکه است. مثال:

The teacher checked the paper carefully, so that the mistakes were caught.

ترجمه: معلم به دقت برگه را چک کرد به همین دلیل تمام اشتباهات را پیدا کرد.

It was so hot yesterday that we had to take a bath for the third time.

ترجمه: دیروز آن‌قدر گرم بود که مجبور شدیم برای سومین بار دوش بگیریم.

وقتی so و that را جدا به کار می‌بریم بعد از قید so یک صفت می‌آید اما وقتی ترکیب ربطی so that یک جا به کار می‌رود بعد از آن یک اسم یا عبارت اسمی قرار می‌گیرد. So that در یک جمله‌واره وابسته استفاده می‌شود که بیانگر دلیل و هدف عمل بیان شده در جمله‌واره اصلی است. مثلا به جمله زیر نگاه کنید:

The test was so difficult that some of the students got a headache afterwards.

ترجمه: امتحان آن‌قدر سخت بود که بعضی از دانش‌آموزان بعد از آن سردرد گرفتند.

همان‌طور که می‌بینید بخش اول جمله جمله‌واره اصلی است و بخش دوم جمله‌واره وابسته که نتیجه و اثر گذاشته شده توسط بخش اول را بیان می‌کند.

تفاوت so و so that

هر دوی این کلمات قید هستند و برای تشکیل دادن جمله‌واره با یک فاعل و فعل همراه می‌شوند. So that بیانگر دلیل، قصد و هدف است. برعکس، so بیانگر “تاثیر” و “نتیجه” چیزی است. مثال:

I am writing this post so that I can explain the difference between these two rules.

[قید = so that, فاعل = I, فعل = can explain]

So that I can explain the difference between these two rules, I am writing this post.

[قید = so that, فاعل = I, فعل = can explain]

ترجمه: من این پست را می‌نویسم تا تفاوت بین این دو قاعده را توضیح دهم.

Explaining grammar rules can be tricky, so I will try to use different examples.

[قید = so, فاعل = I, فعل = will try]

ترجمه: توضیح قواعد گرامر می‌تواند گمراه‌کننده باشد، درنتیجه من سعی خواهم کرد که از مثال‌های متفاوت استفاده کنم.

همان‌طور که می‌بینید قبل از so کاما (,) می‌آید ولی قبل از so that نشانه‌ای قرار نمی‌گیرد.

جمله‌واره دارای so that می‌تواند قبل یا بعد از جمله‌‌واره مستقل یا اصلی بیاید ولی so این‌طور نیست و همیشه باید بین دو جمله‌واره قرار بگیرد.

The doctor put a cast on his arm.

ترجمه: دکتر بازویش را گچ گرفت.

Why did the doctor put the boy’s arm in a cast? 

ترجمه: چرا دکتر بازوی پسر را گچ گرفت؟

The doctor put his hand in a cast so that his bones could heal.

ترجمه: دکتر دست او را گچ گرفت تا استخوان‌هایش بهبود یابند.

He put the cast on tightly so that his arm wouldn’t move around.

ترجمه: او گچ را محکم بست تا بازویش حرکت نکند.

What is the effect of having a cast on his arm?

ترجمه: تاثیر گچ گرفتن بازوی او چیست؟

His cast is hot, so it makes his arm sweaty and itchy.

ترجمه: گچ دستش را گرم نگه می‌دارد، به همین دلیل باعث خارش و عرق می‌شود.

His cast isn’t waterproof, sohe can’t get it wet.

ترجمه: گچ ضدآب نیست، به همین دلیل او نمی‌تواند آن را خیس کند.

His bones are healing, so he isn’t supposed to bump his cast into anything.

ترجمه: استخوان‌هایش در حال بهبود هستند، به همین دلیل نباید گچ دستش به جایی برخورد کند.

So that یا in order that؟

از so that و in order that برای صحبت درمورد هدف استفاده می‌شود. هردو معمولا به همراه افعال مدال(مثل can، would، will و…) به کار می‌روند. So that بسیار رایج‌تر از in order that بوده و in order that رسمی‌تر است.

She’ll go by car so that she can take more luggage.

ترجمه: او با ماشین می‌رود تا بتواند چمدان بیشتری بردارد.

In order that you can sign the form, please print it out and fax it to this number.

ترجمه: برای این که بتوانید فرم را امضا کنید، لطفا آن را پرینت گرفته و به این شماره فکس کنید.

گاهی در شرایط غیررسمی that حذف می‌شود و فقط از so استفاده می‌شود:

My mom has made some sandwiches so(that) we can have a snack on the way.

ترجمه: مادرم تعدادی ساندویچ درست کرد تا بتوانیم در راه میان‌وعده بخوریم.

برای اشاره به آینده می‌توانیم بعد از so that از زمان حال ساده یا will استفاده کنیم و بعد از in order that هم از افعال زمان حال ساده استفاده می‌شود.

I’ll post the consignment today so that you get it by the weekend. (یا … so that you will get it …)

ترجمه: من مرسوله را امروز پست خواهم کرد تا تو تا آخر هفته آن را دریافت کنی.

We will send you a reminder in order that you arrive on time for the meeting. (یا … so that you arrive on time … یا … so that you’ll arrive on time …)

ترجمه: ما یک یادآوری برایتان می‌فرستیم تا به موقع در جلسه حاضر شوید.

So that می‌تواند به معنی “در نتیجه” هم باشد ولی in order that این معنی را نمی‌دهد.

The birds return every year around March, so that you can see them in April.

ترجمه: پرندگان هرسال در حدود ماه مارس برمی‌گردند، درنتیجه می‌توانید آن‌ها را در ماه آوریل ببینید.

تفاوت so that و such that

So that و such that دو ترکیب انگلیسی هستند که معمولا دانش‌آموزان زیادی آن‌ها را باهم اشتباه می‌گیرند. برخلاف شباهت ظاهریشان این دو کلمه هیچ شباهت معنایی یا کاربردی باهم ندارند. در زیر به تفاوت معنایی و کاربردی این دوکلمه می‌پردازیم.

Such that به چه معناست؟

Such that از ترکیب صفت such و حرف ربط that تشکیل شده است و به معنی “تا حدی که” می‌باشد. از such that برای تاکید روی شدت استفاده می‌شود. such that هم مانند so that می‌تواند یک‌جا یا جدا استفاده شود. مثال:

He spoke to his teacher such that she took him to the principal.

ترجمه: او طوری با معلمش حرف زد که معلم او را به مدیریت برد.

It was such a lovely dress that she fell in love with it the moment she saw it.

ترجمه: پیراهن به حدی زیبا بود که او از لحظه‌ای که آن را دید عاشقش شد.

زمانی که such that به صورت یک‌جا استفاده می‌شود، معنی آن “به شکلی” یا “به حالتی” می‌باشد. در صورت استفاده جداگانه آن‌ها معمولا بعد از such ساختار (اسم + حرف تعریف) قرار می‌گیرد. Such that هم مانند so that در جمله‌واره‌های فرعی یا وابسته به کار می‌رود.

So that و such that چه تفاوتی باهم دارند؟

این دو ترکیب در ساختارشان باهم تفاوت دارند. So یک قید است که بعد از آن حرف ربط that قرار می‌گیرد ولی such یک صفت است که بعد از آن همان حرف ربط that می‌آید.

So that بیانگر هدف یا دلیل و به معنی “برای” و “به دلیل” است ولی such that به حالت چیزی تاکید دارد و بیانگر حد و شدت عملی است که بیان می‌شود.

در حالت جدا از that، بعد از so یک صفت و بعد از such ساختار “اسم + حرف تعریف” می‌آید که نشان‌دهنده تاکید است.

اگرچه تفاوت‌های بیان شده در بالا جزئی هستند ولی نشان می‌دهند که so that و such that دو ترکیب مشابه اما متمایز در انگلیسی هستند.


مقاله های مرتبط:


یک کامنت

نظر دهید