وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله واره مستقل یا Independent Clause چیست؟

تعریف و معنی Independent Clause :

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله کامل بیاید ( یعنی معنای کاملی دارد). جمله‌واره‌های وابسته (یا جمله‌واره فرعی) آن‌هایی هستند که نمی­توانند به تنهایی به­عنوان یک جمله مورد استفاده قرار گیرند) یعنی معنای کاملی ندارند).

به یاد داشته باشید که یک جمله‌واره فاعل و فعل دارد.

نمونه‌های ساده جمله‌واره‌های وابسته و مستقل

در همه مثال‌ها، جمله واره های مستقل سبز شده اند.

The patrol had spotted the sniper, who was hiding in an attic.

ترجمه: گشت تیرانداز ماهری را که در اتاق زیر شیروانی مخفی شده بود پیدا کرده بود.

Do you know the butcher who went to court on Saturday?

ترجمه: آیا آن قصابی که شنبه به دادگاه رفت را میشناسید؟

I am not tidying the dishes unless Peter helps.

ترجمه: من ظرف‌ها را مرتب نمی کنم مگر اینکه پیتر کمک کند.

When it rains, the daffodils bow their heads.

ترجمه: هنگام بارندگی ، نرگس‌ها سرهایشان  را خم می­کنند.

توجه کنید که چگونه جمله‌واره‌های متمایز می‌توانند همگی به تنهایی یک جمله کامل باشند. آن‌ها جمله‌واره‌های مستقل هستند.

چند مثال واقعی از جمله‌واره‌های وابسته و مستقل

The secret of life is honesty. If you can fake that, you’ve got it made.

ترجمه:  راز زندگی صداقت است. اگر بتوانید ان را تقلید کنید ، بی شک موفق شده اید

If you’ve heard this story before, don’t stop me, because I’d like to hear it again.

ترجمه: اگر قبلاً این داستان را شنیده­اید ، جلوی من را نگیرید ، چون دوست دارم دوباره آن را بشنوم.

(توجه کنید که در جمله‌واره مستقل هیچ فاعلی وجود ندارد. “Don’t stop me” یک دستور (یعنی یک جمله امری) است و فاعل “you” ضمنی است. بعدا درمورد کامای قبل از “because”  بحث خواهیم کرد. )

Go, and never darken my towels again.

ترجمه: برو و دیگر هرگز حوله‌هایم را کثیف نکن.

(این‌ مثال­ها هر دو امری هستند. فاعل “you” در هر دو ضمنی است.)

جمله‌واره‌ها و عبارات را با هم اشتباه نگیرید. در مثال زیر متونی که مشخص نشده­اند، جمله‌واره‌های وابسته نیستند و بخش های سبز جمله واره مستقل هستند. (بخش­های بدون فاعل و فعل ، جمله‌واره نیستند، بلکه عبارات قیدی هستند.)

Outside of a dog, a book is a man’s best friend. Inside of a dog, it’s too dark to read.

ترجمه:  همان­طور که سگ در ظاهر بهترین دوست انسان است کتاب هم می­تواند بهترین دوست انسان باشد اما در باطن هردو می­توانند برای انسان خطرناک باشند.

ارتباط بین جمله‌واره‌های مستقل و وابسته

یک جمله‌واره مستقل توسط حروف ربط وابسته (رایج‌ترین حروف ربط وابسته این‌ها هستند after,” “although,” “as,” “because,” “before,” “even if,” “even though,” “if,” “provided,” “rather than,” “since,” “so that,” “than,” “though,” “unless,” “until,” “whether,” “while,” “how,” “that,” “what,” “when,”  where””(  یا توسط ضمایر موصولی( رایج ترین‌شان این‌ها هستندwhich,” “who,” “whom,” “whose,” “why,” “whoever,” and “whosever.” ( به یک جمله‌واره وابسته وصل می­شود. به این مثال‌ها نگاه کنید:

If I held you any closer, I would be on the other side of you.

ترجمه: اگر تو را نزدیک تر نگه می داشتم ، الان کنارت بودم.

(جمله‌واره وابسته توسط حرف ربط وابسته  ifبه جمله‌واره مستقل وصل شده است.(

Wives are people “who” feel they don’t dance enough.

ترجمه: همسران (زنان) کسانی هستند که احساس می­کنند به اندازه کافی نمی­رقصند.

(جمله‌واره وابسته توسط ضمیرموصولی  whoبه جمله‌واره مستقل وصل شده است.(

جمله‌واره‌های وابسته در جمله‌واره‌های مستقل

متخصصان دستور زبان در مورد این که آیا یک جمله‌واره وابسته می تواند جزء یک جمله‌واره مستقل باشد یا نه نظری دوگانه دارند. برخی می گویند بله و برخی می گویند خیر. گروهی که خیر گفته اند ادعا می کنند که یک جمله‌واره وابسته باید با یک حرف ربط وابسته یا یک ضمیر موصولی به جمله‌واره مستقل وصل شود.

Whoever named it necking was a poor judge of anatomy.

ترجمه: هر کس نام آن را گلو گذاشت ، تصمیم گیرنده ضعیفی در زمینه آناتومی بود.

( با توجه به گروهی که بله گفته اند، whoever named it necking با اینکه جمله‌واره وابسته است، فاعلِ جمله‌واره مستقل نیز می­باشد.

انواع جمله‌واره وابسته

بیایید نگاهی سریع به جمله­واره های وابسته داشته باشیم. آن‌ها می­توانند به عنوان صفت، قید یا اسم عمل کنند. ( جمله واره های وابسته با رنگ قرمز متمایز شده اند.

  1. جمله‌واره وصفی
I refuse to join any club that would have me as a member.

ترجمه: من پیشنهاد پیوستن به هر باشگاهی که مرا به­عنوان یک عضو بخواهد رد می­کنم.

(جمله‌واره وابسته that would have me as a member  باشگاه را توصیف می­کند. این یک جمله‌واه وصفی است.)

  1. جمله واره قیدی
I find television very educating. When it’s on, I go into the other room and read a book.

ترجمه: تلویزیون برای من یک وسیله آموزشی است. وقتی که روشن است، به اتاق دیگری می­روم و کتاب می­خوانم.

(جمله‌واره وابسته  when it’s on معنی فعل go را کامل می­کند. این یک جمله‌واره قیدی است.)

  1. جمله واره اسمی:‌
A black cat crossing your path signifies that the animal is going somewhere.

ترجمه: گربه سیاهی که از مسیر شما عبور می­کند نشان می­دهد که حیوان درحال رفتن به جایی است.

( that the animal is going somewhere جمله‌ واره وابسته است، با این که بخشی از جمله‌واره مستقل نیز هست.)

انواع ساختار جمله

تعداد جمله‌واره‌های مستقل و وابسته درجمله نوع ساختار جمله را تعیین می­کنند. ساختارهای جمله چهار نوع هستند.

  1. جمله ساده: فقط یک مستقل
Humour is reason gone mad.

ترجمه: شوخی دلیل دیوانه شدن است.

  1. چمله پیچیده: یک مستقل و حداقل یه وابسته
No man goes before his time, unless the boss leaves early.

ترجمه:   هیچ کس زود تر از زمان خود نمی­رود، مگر این که رئیس زودتر برود.

  1. جمله مرکب: ‌دو مستقل
I have had a perfectly wonderful evening, but this wasn’t it.

ترجمه: من شب کاملا فوق العاده­ای داشتم، اما آنطور که می­خواستم نبود.

  1. جمله مرکب پیچیده: حداقل دو مستقل و حداقل یک وابسته
Those are my principles, and if you don’t like them, I have others.

ترجمه: آن‌ها اصول من هستند، و اگر شما آن­ها را دوست ندارید، اصول دیگری دارم.



از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…