وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله ‌واره شروع شونده با that یا that-clause چیست؟

تعریف و معنی that-clause :

این جمله ‌واره‌ها، جمله واره‌های وابسته‌ای هستند که با that “که” شروع می‌شوند. جمله واره‌های that نقش مفعول مستقیم افعال را می‌گیرند. مانند:

I hope that you have a nice time.

ترجمه: امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید.

یا می‌توانند مانند مثال زیر در نقش مکمل یک صفت بیایند:

I am glad that you came.

ترجمه: خوشحالم که آمدی.

جمله واره‌هایی از این دست (مانند I hope you have a nice time امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید” یا I am glad that you came “خوشحالم که آمدی”) حتی اگر بدون that هم استفاده شوند، باز هم that-clause یا جمله واره that نامیده می‌شوند.

(گاهی به طور دقیق تر با نام zero that-clauses به کار برده می‌شوند. به کلمه Zero “نوع صفر” مراجعه کنید.)از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…