وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله ‌واره شروع شونده با that یا that-clause چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی that-clause :

این جمله ‌واره‌ها، جمله واره‌های وابسته‌ای هستند که با that “که” شروع می‌شوند. جمله واره‌های that نقش مفعول مستقیم افعال را می‌گیرند. مانند:

I hope that you have a nice time.

ترجمه: امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید.

یا می‌توانند مانند مثال زیر در نقش مکمل یک صفت بیایند:

I am glad that you came.

ترجمه: خوشحالم که آمدی.

جمله واره‌هایی از این دست (مانند I hope you have a nice time امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید” یا I am glad that you came “خوشحالم که آمدی”) حتی اگر بدون that هم استفاده شوند، باز هم that-clause یا جمله واره that نامیده می‌شوند.

(گاهی به طور دقیق تر با نام zero that-clauses به کار برده می‌شوند. به کلمه Zero “نوع صفر” مراجعه کنید.)