وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پسوند یا suffix چیست؟

تعریف و معنی suffix :

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود تا کلمه جدیدی ایجاد کند. پسوندها اساسا نشانگر تصریف یا تغییر در ادات سخن (نقش دستوری) هستند. پسوند را با Prefix “پیشوند” مقایسه کنید.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…