وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فاعلی یا subjective چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی subjective :

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در حالت فاعلی قرار دارد. در انگلیسی مدرن ضمایر نسبت به نقشی که در آن قرار دارند، شکل‌‌های متفاوتی می‌گیرند و ضمایر فاعلی اصلی عبارت‌اند از:

I, you, he, she, it, we, they

ضمایر فاعلی در مقابل ضمایر مفعولی مانند me، him و… قرار می‌گیرند. (توجه داشته باشید که you و it در هر دو حالت فاعلی و مفعولی همین شکل را دارند.)