وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

موصولی یا relative چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی relative :

یک ضمیر موصولی ضمیری است که با دادن اطلاعات بیشتر درمورد شخص یا چیزی که به آن اشاره می‌کند، یک جمله‌واره وابسته را معرفی می‌کند. جمله واره‌ای که توسط ضمیر موصولی معرفی می‌شود، جمله واره موصولی نام دارد.

در انگلیسی مدرن ضمایر موصولی عبارت است از: who “کسی که”، whom “کسی را که”، which “چیزی که” و that “که” هستند. مثال:

This is the man who called yesterday

ترجمه: این همان مردی است که دیروز زنگ زد.

در جمله بالا who called yesterday “که دیروز زنگ زد” جمله واره‌ای است که توسط ضمیر موصولی who معرفی می‌شود.

کلمات دیگری هم می‌توانند بیانگر و معرفی کننده جمله واره موصولی باشند.

مثلا where “جایی که” و when “زمانی که” می‌توانند بعنوان قید موصولی در جملاتی مانند مثال زیر استفاده شوند:

This is the house where they grew up

ترجمه: اینجا خانه ای است که در آن بزرگ شدند.