وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قیود موصولی یا Relative adverbs چیست؟

تعریف و معنی Relative adverbs :

قیدهای ارتباطی when, where  و why می‌‌توانند برای ارتباط دادن جمله‌‌ها به یک‌‌دیگر مورد استفاده قرار بگیرند. در واقع آن‌‌ها جایگزین ساختار (حرف اضافه +which) هستند که برای پیوند دادن یک عبارت با عبارت یا جمله‌‌ای دیگر استفاده می‌‌شوند.

That’s the restaurant in which they met for the first time. = That’s the restaurant where they met for the first time.

ترجمه: این همان رستورانی است که آن‌‌ها برای اولین بار همدیگر را در آن ملاقات کردند.

Tell me the reason for which you came home late. = Tell me (the reason) why you came home late.

ترجمه: دلیل این که به خانه دیر آمدی را بگو.

زمانی‌‌که قیدهای نسبی در ابتدای عبارتی می‌‌آیند که اسم مشخصی را توضیح می‌‌دهد، باید قبل از قید نسبی از علامت “,” استفاده شود.

I can remember my sixteenth birthday, when I had long hair.

ترجمه: من می‌‌توانم تولد شانزده سالگیم را بخاطر بیاورم، زمانی که موهای بلندی داشتم.

Let’s go to the club, where we’ll have some fun.

ترجمه: بیایید به کلوپ برویم، جایی که کمی خوش خواهیم گذراند.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…