وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مثبت یا positive چیست؟

تعریف و معنی positive :

اگر صفت یا قیدی در حالت ساده و پایه خود هیچ نشانی نگرفته، به سادگی بیانگر کیفیت یا یک ویژگی باشند و نه درجه بالاتر یا بالاترین حد از آن کیفیت یا ویژگی ( به کلمات Superlative “صفت عالی” و Comparative “صفت تفضیلی” مراجعه کنید)، چنین قید یا صفتی مثبت نامیده می‌شود.

مثالی از صفت مثبت:

Happ

ترجمه: خوشحال

صفت تفضیلی آن:

Happier

ترجمه: خوشحالتر

و صفت عالی آن:

Happiest

ترجمه: خوشحالتریناز این واژه نامه:

پسوند

Suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…

نوع صفر

Zero

نوع صفر بیانگر غیبت یک ویژگی دستوری در حالت‌هایی است که معمولا…

قید جمله

Sentence adverb

قید جمله قیدی است که نسبت به انواع دیگر قید، از اجزای…