وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

زمان کامل یا Perfect tense چیست؟

تعریف و معنی Perfect tense :

کامل یک ساخت فعلی است که بیانگر این موضوع است که عملی یا شرایطی قبل از زمان بیان شده یا اشاره شده اتفاق افتاده است.

در انگلیسی مدرن زمان کامل از شکلی از فعل کمکی have به اضافه وجه وصفی گذشته تشکیل می‌شود:

Sasha has decided what to paint

ترجمه: ساشا تصمیم گرفته که چه نقاشی کند.

she had left by the time he arrived

ترجمه: او به محض آمدنش رفت.

you will have completed the task by Thursday

ترجمه: شما تکلیف را تا پنجشنبه تمام خواهید کرد

having done all we could, we left the problem to them

ترجمه: بعد از انجام همه کاری که از دستمان برمی آمد مشکل را به عهده آنها گذاشتیم.

در دوره‌های گذشته زبان انگلیسی، زمان کامل به جای have از فعل کمکی be و وجه وصفی گذشته تشکیل می‌شد. مثل:

He is arrived

ترجمه: او رسیده است.از این واژه نامه:

مفرد

Singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…

سوم شخص

Third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص

Special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…