وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

وجه مجهول یا passive چیست؟

تعریف و معنی passive :

در جمله مجهول، فاعل دستوری معمولا به شخص یا چیزی اشاره دارد که متحمل عمل بیان شده توسط فعل می‌شود یا از آن تاثیر می‌پذیرد.

مثلا در جمله مجهول زیر، your vase فاعل است و متحمل عمل “شکسته شدن” بیان شده توسط فعل جمله می‌شود:

Your vase was broken by my dog

ترجمه: گلدان تو توسط سگ من شکسته شد

اغلب می‌توان یک جمله معلوم را به وجه مجهول تبدیل کرد. برای این کار مفعول مستقیم فعل معلوم را فاعل فعل مجهول قرار می‌دهیم و فاعل فعل معلوم را میتوان در جمله ی مجهول با استفاده از by بیان کرد یا به کلی از جمله ی مجهول حذف کرد.

به مثال های زیر دقت کنید:

  • معلوم:
My dog broke your vase

ترجمه: سگ من گلدان تو را شکست.

  • مجهول:
Your vase was broken [by my dog]

ترجمه: گلدان تو توسط سگ من شکسته شد.

  • معلوم:
The authorities will prosecute trespassers

ترجمه: مسئولان متجاوزان را به طور قانونی تعقیب خواهد کرد.

  • مجهول:
Trespassers will be prosecuted [by the authorities]

ترجمه: متجاوزان (توسط مسئولان) مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

در انگلیسی مدرن فعل‌های مجهول معمولا از ترکیب شکلی از فعل be با وجه وصفی گذشته به دست می‌آیند:

was broken, be prosecuted, is made, are changed

همینطور افعال مجهول می‌توانند با استفاده از فعل get ساخته شوند:

Your vase got broken

ترجمه: گلدان تو شکسته شد.

برای اطلاعات بیشتر به کلمات Indirect Passive “مجهول غیرمستقیم” و Prepositional Passive ” مجهول حرف اضافه” مراجعه کنید.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…