وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مصدر مجهول یا passive infinitive چیست؟

تعریف و معنی passive infinitive :

مصدر های با To مثل to eat “خوردن” و to question “پرسیدن” ممکن است به صورت مجهول استفاده شوند. چنین مصدرهایی مصدر مجهول نامیده می‌شوند. مثل:

To be eaten, to be questioned

ترجمه: پرسیده شدن، خورده شدن

مصدرهای مجهول اغلب نقش مکمل مکمل های صفتی یا مفعول فعل‌ها را می‌گیرند:

It was strange to be questioned

ترجمه: مورد بازجویی قرار گرفتن عجیب بود.

These apples need to be eaten

ترجمه: این سیب ها باید خورده شوند.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…