وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

وجه وصفی یا participle چیست؟

تعریف و معنی participle :

وجه وصفی شکلی از فعل است که همراه فعل‌های کمکی در ساخت‌های پیچیده یا به تنهایی در جمله واره‌های نامحدود استفاده می‌شود. دو نوع وجه وصفی در انگلیسی وجود دارد:

  • وجه وصفی گذشته | Past Participle

  • وجه وصفی حال | Present Participle

وجه های وصفی گذشته برای ساختن زمان دستوری کامل استفاده میشوند  مثل taken ” گرفتن ” در:

They had taken the train

ترجمه: آنها به قطار رسیدند

همینطور برای ساختن وجه مجهول، مثل denied “تکذیب شدند ” در جمله ی :

the allegations were denied

ترجمه: ادعاها تکذیب شدند

وجه های وصفی همچنین به تنهایی در جمله واره های نامحدود می آیند مثل:

Puzzled, he stared out of the window

ترجمه: او با سردرگمی از پنجره به بیرون خیره شد.

در انگلیسی وجه های وصفی گذشته همان شکل فعل گذشته را دارند و اغلب به ed ختم میشوند مثل walked “راه رفت” و denied ” رد شد”. بقیه به en ختم میشوند مثل taken “گرفته شده ” و eaten ” خورده شده ” و بقیه باقی مانده آنها شکل بی‌قاعده دارند مثل been “بودن” gone “رفتن” و swum “شنا کردن” و یا همشکل با فعل پایه یا ساده هستند مثل hit ” ضربه زدن ” و put  “گذاشتن”

وجه‌های وصفی حال برای ایجاد ساخت‌های استمراری استفاده می‌شوند مثل کلمه thinking “فکر کردن ” در جمله:

I am thinking

ترجمه: من دارم فکر میکنم

آنها همین‌طور به تنهایی در جمله واره‌های نامحدود استفاده می‌شوند:

Thinking, he stared out of the window

ترجمه: غرق در تفکر از پنجره به بیرون خیره شد.

در انگلیسی وجه‌های وصفی حال به ing ختم می‌شوند. وجه‌های وصفی همینطور می‌توانند به‌عنوان صفت استفاده شوند مثل:

Knitted jumper

ترجمه: پلوور بافته شده

an interesting idea

ترجمه: یک ایده ی جالب

که در این صورت به آنها صفت‌های وجه وصفی میگویند.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…