وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

وجه وصفی یا participle چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی participle :

وجه وصفی شکلی از فعل است که همراه فعل‌های کمکی در ساخت‌های پیچیده یا به تنهایی در جمله واره‌های نامحدود استفاده می‌شود. دو نوع وجه وصفی در انگلیسی وجود دارد:

  • وجه وصفی گذشته | Past Participle

  • وجه وصفی حال | Present Participle

وجه های وصفی گذشته برای ساختن زمان دستوری کامل استفاده میشوند  مثل taken ” گرفتن ” در:

They had taken the train

ترجمه: آنها به قطار رسیدند

همینطور برای ساختن وجه مجهول، مثل denied “تکذیب شدند ” در جمله ی :

the allegations were denied

ترجمه: ادعاها تکذیب شدند

وجه های وصفی همچنین به تنهایی در جمله واره های نامحدود می آیند مثل:

Puzzled, he stared out of the window

ترجمه: او با سردرگمی از پنجره به بیرون خیره شد.

در انگلیسی وجه های وصفی گذشته همان شکل فعل گذشته را دارند و اغلب به ed ختم میشوند مثل walked “راه رفت” و denied ” رد شد”. بقیه به en ختم میشوند مثل taken “گرفته شده ” و eaten ” خورده شده ” و بقیه باقی مانده آنها شکل بی‌قاعده دارند مثل been “بودن” gone “رفتن” و swum “شنا کردن” و یا همشکل با فعل پایه یا ساده هستند مثل hit ” ضربه زدن ” و put  “گذاشتن”

وجه‌های وصفی حال برای ایجاد ساخت‌های استمراری استفاده می‌شوند مثل کلمه thinking “فکر کردن ” در جمله:

I am thinking

ترجمه: من دارم فکر میکنم

آنها همین‌طور به تنهایی در جمله واره‌های نامحدود استفاده می‌شوند:

Thinking, he stared out of the window

ترجمه: غرق در تفکر از پنجره به بیرون خیره شد.

در انگلیسی وجه‌های وصفی حال به ing ختم می‌شوند. وجه‌های وصفی همینطور می‌توانند به‌عنوان صفت استفاده شوند مثل:

Knitted jumper

ترجمه: پلوور بافته شده

an interesting idea

ترجمه: یک ایده ی جالب

که در این صورت به آنها صفت‌های وجه وصفی میگویند.