وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مفعولی یا objective چیست؟

تعریف و معنی objective :

وقتی یک کلمه نقش مفعول یک جمله یا جمله واره را میگیرد، در حالت مفعولی قرار دارد. در انگلیسی مدرن ضمایر نسبت به وضعیت، شکل های مختلفی میگیرند و ضمایر مفعولی اصلی me, you, him, her, it, us هستند که درمقابل ضمایر فاعلی مثل I،he و … قرار میگیرند. (توجه داشته باشید که you و it در هردوحالت مفعولی و فاعلی همین شکل را دارند)

ترکیب مفعولی یک ترکیب اسمی یا صفتی است که در آن جزء اول اسم است و جزء دوم وجه وصفی حال.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…