وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

غیر ارجاعی یا non-referential چیست؟

تعریف و معنی non-referential :

در جمله‌ای مثل It is raining “باران میبارد” it فاعل دستوری جمله است اما به هیچ چیز اشاره نمی‌کند. در اینجا It بیشتر نقشی دستوری دارد تا معنایی و وقتی اینطور استفاده می‌شود به آن غیر ارجاعی میگویند. It همینطور می‌تواند به‌عنوان مفعول غیر ارجاعی استفاده شود مثل گروه اصطلاحی hold it! “صبر کن”

There هم میتواند غیرارجاعی باشد:

There’s no-one in the room

ترجمه: کسی در اتاق نیست.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…