وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تکواژ یا morpheme چیست؟

تعریف و معنی morpheme :

تکواژ واحدی از زبان است که قابل تجزیه به واحدهای کوچکتر نیست. تکواژها در انگلیسی شامل پیشوند، پسوند، ریشه کلمات و فرم های ترکیبی هستند. مثلا کلمه misspellings “غلط املایی”چهار تکواژ دارد:

  • پیشوند  mis
  • ریشه  spell

دو پسوند: یکی ing و دیگری s جمع.

همچنین کلمات می‌توانند تنها یک تکواژ داشته باشند مثل: know, residue, overاز این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…