وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تکواژ یا morpheme چیست؟

تعریف و معنی morpheme :

تکواژ واحدی از زبان است که قابل تجزیه به واحدهای کوچکتر نیست. تکواژها در انگلیسی شامل پیشوند، پسوند، ریشه کلمات و فرم های ترکیبی هستند. مثلا کلمه misspellings “غلط املایی”چهار تکواژ دارد:

  • پیشوند  mis
  • ریشه  spell

دو پسوند: یکی ing و دیگری s جمع.

همچنین کلمات می‌توانند تنها یک تکواژ داشته باشند مثل: know, residue, overاز این واژه نامه:

خطابی

Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص

Second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…

پسوند

Suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…