وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

کمکی وجهی یا modal verb چیست؟

تعریف و معنی modal verb :

Modal verb “فعل وجهی”

Modal auxiliary verb” فعل کمکی وجهی”

modal auxiliary “کمکی وجهی”

فعل‌های وجهی یا modal نوعی فعل کمکی هستند که برای بیان مفاهیمی مثل ضرورت، احتمال و اجبار به‌کار‌می‌روند.

فعل‌های وجهی اصلی در انگلیسی :

can/could ,may/might, ,must,shall/should,will/would هستند.

فعل‌های دیگر مثل ought to و need در بعضی ویژگی‌ها با فعل‌های وجهی مشترکند.

به modal verb  ” فعل وجهی”  گاهی با نام‌های  modal auxiliary verb “فعل وجهی کمکی” modal auxiliary ” کمکی وجهی” هم اشاره می‌شود.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…