وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

کمکی وجهی یا modal verb چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی modal verb :

Modal verb “فعل وجهی”

Modal auxiliary verb” فعل کمکی وجهی”

modal auxiliary “کمکی وجهی”

فعل‌های وجهی یا modal نوعی فعل کمکی هستند که برای بیان مفاهیمی مثل ضرورت، احتمال و اجبار به‌کار‌می‌روند.

فعل‌های وجهی اصلی در انگلیسی :

can/could ,may/might, ,must,shall/should,will/would هستند.

فعل‌های دیگر مثل ought to و need در بعضی ویژگی‌ها با فعل‌های وجهی مشترکند.

به modal verb  ” فعل وجهی”  گاهی با نام‌های  modal auxiliary verb “فعل وجهی کمکی” modal auxiliary ” کمکی وجهی” هم اشاره می‌شود.