وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

پرسشی یا Interrogative چیست؟

تعریف و معنی Interrogative :

به کلمه، جمله واره یا جمله‌ای گفته می‌شود که برای بیان یا پرسیدن یک سوال استفاده میشود. مثلا سوال زیر یک جمله پرسشی است:

Who is responsible?

ترجمه: چه کسی مسئول(مقصر) است؟

یا در جمله:

I asked who was responsible

ترجمه: پرسیدم چه کسی مسئول بود.

بخش who was responsible یک جمله واره پرسشی است. کلمات پرسشی عبارت اند از:

who, what, when, where, which, how

ترجمه: چگونه، کدام، کجا، کی، چه، چه کسی

مثلا در مثال های بالا who ضمیر پرسشی است.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…