وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

بی فاعل یا impersonal (impers.) چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی impersonal (impers.) :

وقتی یک فعل سوم شخص مفرد مثل (thinks) “فکر می‌کند” یا (owes) “دارد” بدون فاعل دستوری استفاده شود به آن بی فاعل گفته می‌شود. فعل های بی فاعل به طور عمده در انگلیسی کهن و میانه و بعد از آن در کاربردهای کهن و غیرمسطلح یافت می‌شوند.