وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

بی فاعل یا impersonal (impers.) چیست؟

تعریف و معنی impersonal (impers.) :

وقتی یک فعل سوم شخص مفرد مثل (thinks) “فکر می‌کند” یا (owes) “دارد” بدون فاعل دستوری استفاده شود به آن بی فاعل گفته می‌شود. فعل های بی فاعل به طور عمده در انگلیسی کهن و میانه و بعد از آن در کاربردهای کهن و غیرمسطلح یافت می‌شوند.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…